احکام حدى که براى بعضى از گناهان معین شده است (آیت الله سید محمد صادق روحانی)

احکام حدى که براى بعضى از گناهان معین شده است (آیت الله سید محمد صادق روحانی)

احکام حدى که براى بعضى از گناهان معين شده است

مسأله 2779 :

اگر کسى با يکى از محرمهاى خود که مثل مادر وخواهر با او نسبت دارند زنا کند ، به حکم حاکم شرع بايد او را بکشند وبنا بر احتياط با يک ضريه شمشير در گردن باشد ، وهمچنين است اگر مرد کافر با زن مسلمان زنا کند . ودر اخبار بسيار وارد شده است که انجام داد نيکى از حدها باعث مى شود که مردم کار نا مشروع نکنند ودنيا وآخرت انان را حفظ مى کند ومنفعتش براى آنان بيشتر است از اينکه چهل روز باران ببارد .

مسأله 2780 :

اگر مرد آزادى زنا کند ، بايد او را صد تازيه بزنند ، وچنانچه سه مرتبه زنا کند ودر هر دفعه صد تازيانه اش بزنند ، در دفعه چهارم بايد او را بکشند . ولى کسى که زن عقدى دائمى يا مملو که دارد ، ودر حالى که بالغ وعاقل وآزاد بوده با او نزديکى کرده وهر وقت هم بخواهد مى تواند با او نزديکى کند ، اگر با زنى که بالغه وعاقله است زنا کند ، بايد او را سنگسار نمايند .

مسأله 2781 :

اگر مرد ببيند که کسى با زن او زنا کند ، چنانچه نترسد که به او ضررى بزنند ، مى تواند هر دو را بکشد . واگر آنان را نکشد ، آن زن بر او حرام نمى شود . / صفحة 486 /

مسأله 2782 :

اگر مرد مکلف عاقلى با مکلف عاقل ديگر لواط کند ، بايد هر دوى آنان را بکشند . وحاکم شرع مى تواند لواط کننده را با شمشير بکشد ، يا دست وپاى او را ببندد واز جاى بلندى به زير اندازد ، ويا ديوارى را روى او خراب کند ، ويا سنگسار نمايد ولى جواز زنده به آتش سوزاندن معلوم نيست .

مسأله 2783 :

اگر يک نفر کس ديگر را امر کند که به ناحق کسى را بکشد در صورتى که قاتل وکسى که به او دستور داده هر دو مکلف وعاقل باشند ، قاتل را بايد کشت وکسى که او را امر کرده بايد حبس کرد تا بميرد .

مسأله 2784 :

اگر فرزند ، پدر يا مادر را عمدا بکشد ، بايد او را بکشند . ولى اگر پدرى فرزند خود را عمدا بکشد ، بايد به دستورى که در احکام ديه گفته مى شود ديه بدهد وهر قدر که حاکم شرع صلاح مى داند او را بزند .

مسأله 2785 :

هر گاه کسى پسرى را از روى شهوت ببوسد ، حاکم شرع از سى تا نودونه هرقدر صالح مى داند ، تازيانه به او مى زند . وروايت شده است که خداوند عالم دهانه اى از آتش به دهان او مى زند وملائکه آسمان وزمين وملائکه رحمت وغضب بر او لعنت مى کنند وجهنم براى او مهيا خواهد بود . ولى اگر توبه کند توبه او قبول مى شود .

مسأله 2786 :

اگر کسى مرد وزن را براى زنا ، يامرد وپسر رابراى لواط بهم برساند ، چنانچ آن کس زن باد ، بايد هفتاد وپنج تازيانه به او بزنند واگر مرد باشد بعد از هفتاد وپنج تازيانه بايد سر اور ا تراشند ودر کوچه وبازار بگردانند واز محلى که در آن محل اين کار را کرده بيرونش کنند .

مسأله 2787 :

اگر کسى بخواهد با زنى زنا کند ، يا با پسرى لواط نمايد وبدون انکه او را بکشند جلوگيرى از او ممکن نباشد ، کشتن او جايز است .

مسأله 2788 :

اگر کسى به مرد يا زن مسلمانى که بالغ وعاقل وآزاد است ومتظاهر به زنا ولواط نيست نسبت زنا يا لواط بدهد ، يا ولدالزنا بگويد ، بايد هشتاد تازيانه متوسطه که خيلى شديد نباشد از روى لباس به او بزنند . / صفحة 487 /

مسأله 2789 :

کسى که مکلف وعاقل است اگر از روى اختيار شراب بخورد ، در دفعه اول ودوم بايد تمام بدنش را غير از عورت رهنه کنند در صورتى که مرد باشد وهشتاد تازيانه به او بزنند ودر دفعه سوم بايد او را بکشند .

مسأله 2790 :

کسى که مکلف وعاقل است اگر چهار نخود ونيم طلاى سکه دار يا چيز ديگرى را که به اين مقدار ارزش دارد بدزدد ، چنانچه شرطهايى را که در شرع براى ان معين شده دارا باشد ، در دفعه اول بايد چهار انگشت دست راست او را از بيخ ببرند وکف دست وشست او را بگذارند ود ردفعه دوم بنا بر احتياط بايد پاى چب او را از وسط قدم ببرند ودر دفعه سوم بايد او را حبس کنند تا بميرد ، چنانچه مال دارد خرج او را از مال خودش ، واگر ندارد از بيت المال بدهند ودر صورتى که در زندان دزدى کند ، بايد او را بکشند .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS