مسائل متفرقه ارث (آیت الله محمد تقی بهجت (ره))

مسائل متفرقه ارث (آیت الله محمد تقی بهجت (ره))

مسائل متفرقه ارث

مسأله 2941 :

قرآن و انگشتر و شمشير ميت و لباسي را که پوشيده يا براي پوشيدن گرفته و دوخته است اگر چه نپوشيده باشد مال پسر بزرگتر است و اگر ميت از اين چهار چيز بيشتر از يکي دارد، مثلا دو قرآن يا دو انگشتر دارد چنانچه مورد استعمال است يا براي استعمال مهيّا شده مال پسر بزرگتر است.

مسأله 2942 :

اگر پسر بزرگ ميت بيش از يکي باشد مثلا از دو زن او در يک وقت دو پسر به دنيا آمده باشد، بايد لباس و قرآن و انگشتر و شمشير ميت را به طور مساوي بين خودشان قسمت کنند.

مسأله 2943 :

اگر ميت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال اويا زيادتر باشد، بايد چهار چيزي هم که مال پسر بزرگتر است و در مسأله پيش گفته شد، به قرض او بدهند و اگر قرضش کمتر از مال او باشد بنابر احتياط واجب بايد از آن چهار چيزي هم که به پسر بزرگتر مي رسد به نسبت به قرض او بدهند. مثلا اگر همه دارائي او شصت تومان است و به مقدار بيست تومان آن از چيزهائي است که مال پسر بزرگتر است و سي تومان هم قرض دارد بنابر احتياط واجب پسر بزرگ بايد به مقدار ده تومان از آن چهار چيز را بابت قرض ميت بدهد.

[505]

مسأله 2944 :

مسلمان از کافر ارث مي برد ولي کافر اگر چه پدر يا پسر ميت باشد از او ارث نمي برد.

مسأله 2945 :

اگر کسي يکي از خويشان خود را عمداً و به ناحق بکشد، از او ارث نمي برد ولي اگر از روي خطا باشد مثل آنکه سنگ به هوا بيندازد و اتفاقاً به يکي از خويشان او بخورد و او را بکشد از او ارث مي برد ولي از ديه قتل ارث نمي برد.

مسأله 2946 :

هر گاه بخواهند ارث را تقسيم کنند در صورتي که ميت بچّه اي داشته باشد که در شکم مادر است و در طبقه او وارث ديگري هم مانند اولاد و پدر و مادر باشد، براي بچه اي که در شکم است که اگر زنده به دنيا بيايد ارث مي برد، سهم دو پسر را کنار مي گذارند. ولي اگر احتمال بدهند بيشتر است مثلا احتمال بدهند که زن سه قلو حامله باشد، سهم سه پسر را کنار مي گذارند، و چنانچه مثلا يک پسر يا يک دختر به دنيا آمد، زيادي را ورثه بين خودشان تقسيم مي کنند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS