ارث زن و شوهر (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره))

ارث زن و شوهر (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره))

ارث زن و شوهر

مسأله 2778 :

اگر زنى بميرد و اولاد نداشته باشد, نصف همه مال را شوهر او و بقيه را ورثه ديگر مى برند.

و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگراولاد داشته باشد, چهار يک همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مى برند.

مسأله 2779 :

اگر مردى بميرد و اولاد نداشته باشد, چهار يک مال او را زن و بقيه را ورثه ديگر مـى برند, و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولادداشته باشد, هشت يک مال را زن و بقيه را ورثه ديگر مـى برند, و زن از زمين خانه و باغ و زراعت و زمينهاى ديگر نه از خود زمين و نه ازقيمت آن ارث مـى بـرد, ونـيز از خود هوائى خانه مانند بنا ودرخت ارث نمى برد, ولى از قيمت آنها ارث مى برد, و هـمـچـنـين است درخت وساختمانى که در زمين باغ و زراعت و زمينهاى ديگر است .

و اظهر آن است که زن از خود زراعت ارث مى برد.

مسأله 2780 :

اگر زن بخواهد در چيزهائى که از آنها ارث نمى برد مانند زمين خانه مسکونى , تـصـرف کـنـد, بـايـد از ورثـه ديگر اجازه بگيرد.

وجايز نيست که ورثه تا سهم زن را نداده اند, در چيزهائى که زن از قيمت آنها ارث مى برد مانند بنا و درخت , بدون اجازه او تصرف کنند.

مسأله 2781 :

اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند, بايد حساب کنند که اگر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند,چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قيمت بدهند.

مسأله 2782 :

مجراى آب قنات و مانند آن , حکم زمين را دارد, و آجر و چيزهائى که در آن بکار رفته , در حکم ساختمان است .

مسأله 2783 :

اگر ميت بيش از يک زن داشته باشد, چنانچه اولاد نداشته باشد, چهار يک مال , و اگـر اولاد داشـتـه بـاشـد, هشت يک مال به شرحى که گفته شد, به طور مساوى بين زنهاى او قسمت مى شود, اگرچه شوهر با همه يا بعض آنان نزديکى نکرده باشد, ولى اگر در مرضى که در آن مرض از دنيا رفته , زنى را عقد کرده و با او نزديکى نکرده است , آن زن از او ارث نمى برد و حق مهر هم ندارد.

مسأله 2784 :

اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بميرد, شوهرش اگرچه با او نزديکى نکرده باشد, از او ارث مى برد.

مسأله 2785 :

اگر زن را به ترتيبى که در احکام طلاق گفته شد, طلاق رجعى بدهند و در بين عـده بـميرد, شوهر از او ارث مى برد.

و نيز اگرشوهر در بين آن عده بميرد, زن از او ارث مى برد.

ولى اگر بعد از گذشتن عده يا در عده طلاق بائن , يکى از آنان بميرد, ديگرى از او ارث نمى برد.

مسأله 2786 :

اگـر شوهر در حال مرض , عيالش را طلاق دهد و پيش از گذشتن دوازده ماه هلالى بميرد, زن با سه شرط از او ارث مى برد: اول آنـکـه در ايـن مدت شوهر ديگر نکرده باشد, و در صورتى که شوهر کرده باشد احتياط اين است که صلح نمايند.

دوم آنـکه راضى به طلاق شوهر نبوده , و طلاق شوهر نيز به قصد منع او از ارث باشد, و در غير اين صورت ارث بردن زن اشکال دارد.

سـوم شـوهر در مرضى که در آن مرض زن را طلاق داده , بواسطه آن مرض يا به جهت ديگرى بميرد, پس اگر از آن مرض خوب شود وبه جهت ديگرى از دنيا برود, زن از او ارث نمى برد.

مسأله 2787 :

لباسى که مرد براى پوشيدن زن خود گرفته اگرچه زن آن را پوشيده باشد, بعد از مردن شوهر, جزء مال شوهر است .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS