چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است (امام خمینی (ره))

چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است (امام خمینی (ره))

چند چيز در کشتن حيوانات مکروه است:

اول: آنکه کارد را پشت‌حلقوم فرو کنند و به طرف جلو بياورند که حلقوم از پشت آن بريده شود. دوم: در جايى حيوان را بکشند که حيوان ديگر آن را ببيند. سوم: در شب يا پيش از ظهر روز جمعه سر حيوان را ببرند، ولى در صورت احتياج عيبى ندارد. چهارم: خود انسان چهارپايى را که پرورش داده است بکشد. و احتياط آن است که پيش از بيرون آمدن روح، پوست‌حيوان را نکنند و مغز حرام را که در تيره پشت است نبرند.و حرام است که پيش از بيرون آمدن روح، سر حيوان را از بدنش جدا کنند، ولى بااين عمل حيوان حرام نمى‌شود.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS