احکام شکار کردن با سگ شکاری (آیت الله محمد تقی بهجت (ره))

احکام شکار کردن با سگ شکاری (آیت الله محمد تقی بهجت (ره))

شکار کردن با سگ شکاري

مسأله 2759 :

اگر سگ شکاري حيوان وحشي و يا اهلي وحشي شده حلال گوشتي را شکار کند، با هفت شرط زير پاک و حلال مي شود:

اوّل: سگ بطوري تربيت شده باشد که هر وقت آن را براي گرفتن شکار بفرستند برود و هر وقت از رفتن جلوگيري کنند بايستد ولي اگر در وقت نزديک شدن به شکار با جلوگيري نايستد مانع ندارد و احتياط واجب آن است که اگر عادت دارد که پيش از رسيدن صاحبش شکار را بخورد از شکار او اجتناب کنند، ولي اگر عادت به خوردن خون شکار داشته باشد يا اتفاقاً شکار را بخورد اشکال ندارد.

دوّم: صاحبش آن را بفرستد و اگر از پيش خود دنبال شکار رود و حيواني را شکار کند خوردن آن حيوان حرام است. بلکه اگر از پيش خود دنبال شکار رود و بعداً صاحبش بانگ بزند که زودتر آن را به شکار برساند اگر چه بواسطه صداي صاحبش شتاب کند، بنابر احتياط واجب بايد از خوردن آن شکار خود داري نمايند.

سوّم: کسي که سگ را مي فرستد بايد مسلمان باشد يا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمد و اگر کافر يا کسي که در حکم کافر است "مانند غلات و خوارج و نواصب" که اظهار دشمني با اهل بيت پيغمبر (صلي الله عليه وآله) مي کند سگ را بفرستد، شکار آن سگ حرام است.

چهارم: وقت فرستادن سگ نام خدا را ببرد و اگر عمداً نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است، ولي اگر از روي فراموشي باشد اشکال ندارد. و اگر وقت فرستادن سگ نام خدا را عمداً نبرد و پيش از آن که سگ به شکار برسد نام خدا را ببرد بنابر احتياط واجب بايد از آن شکار اجتناب نمايد.

پنجم: شکار بواسطه زخمي که از دندان سگ پيدا کرده بميرد پس اگر سگ، شکار را خفه کند، يا شکار از دويدن يا ترس بميرد حلال نيست.

ششم: کسي که سگ را فرستاده، وقتي برسد که حيوان مرده باشد، يا اگر زنده است به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد و چنانچه وقتي برسد که به اندازه سر بريدن وقت باشد و سر حيوان را نبرد تا بميرد حلال نيست.

هفتم: صيّاد و شکارچي با سرعت يا به نحو متعارف به طرف صيد حرکت کند.

مسأله 2760 :

کسي که سگ را فرستاده اگر وقتي برسد که بتواند سر حيوان را ببرد، چنانچه به طور معمول و با شتاب مثلا کارد را بيرون آورد و وقت سر بريدن بگذرد و آن حيوان بميرد حلال است، ولي اگر مثلا بواسطه زياد تنگ بودن غلاف يا چسبندگي آن بيرون آوردن کارد طول بکشد و وقت بگذرد بنابر احتياط واجب حلال نمي شود و اگر چيزي همراه او نباشد که با آن سر حيوان را ببرد و حيوان بميرد، واجب است که از خوردن آن خود داري کند.

مسأله 2761 :

اگر چند سگ را بفرستد و با هم حيواني را شکار کنند، چنانچه همه آنها داراي شرطهايي که در مسأله 2754 گفته شده بوده اند، شکار حلال است و اگر يکي از آنها داراي آن شرطها نبوده، ولي مؤثر در شکار باشد آن شکار حرام است.

مسأله 2762 :

اگر سگ را براي شکار حيواني بفرستد و آن سگ حيوان ديگري را شکار کند، آن شکار حلال و پاک است و نيز اگر آن حيوان را با حيوان ديگري شکار کند، هر دوي آنها حلال و پاک مي باشند.

مسأله 2763 :

اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و يکي از آنها کافر باشد آن شکار حرام است و اگر همه مسلمان باشند و يکي از آنان عمداً نام خدا را نبرد، بنابر احتياط لازم آن شکار حرام است. و نيز اگر يکي از سگهايي را که فرستاده اند بطوري که در مسأله 2754 گفته شد تربيت شده نباشد، آن شکار حرام مي باشد.

مسأله 2764 :

اگر باز يا حيوان ديگري غير سگ شکاري حيواني را شکار کند، آن شکار حلال نيست ولي اگر وقتي برسند که حيوان زنده باشد و به دستوري که در شرع معين شده سر آن را ببرند حلال است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS