نصاب گاو‌‌ (آیت الله محمد تقی بهجت (ره))

نصاب گاو‌‌ (آیت الله محمد تقی بهجت (ره))

نصاب گاو

مسأله 1985 :

گاو دو نصاب دارد: نصاب اوّل آن 30 رأس است که وقتي شماره گاو به سي رسيد، اگر شرايطي را که گفته شد داشته باشد، انسان بايد يک گوساله اي که داخل سال دوّم شده از بابت زکات بدهد. و نصاب دوّم آن، چهل است و زکات آن يک گوساله مادّه اي است که داخل سال سوّم شده باشد. و زکات ما بين سي و چهل واجب نيست مثلا کسي که سي و نه گاو دارد، فقط بايد زکات سي تاي آنها را بدهد، و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده، فقط بايد زکات چهل تاي آن را بدهد و بعد از آن که به شصت رسيد، چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، بايد دو گوساله اي که داخل سال دوّم شده بدهد و همچنين هر چه بالا رود، بايد يا سي تا سي تا حساب کند يا چهل تا چهل تا يا با سي و چهل حساب نمايد و زکات آن را بدستوري که گفته شده بدهد، ولي بايد طوري حساب کند که چيزي باقي نماند، يا اگر چيزي باقي مي ماند از نُه تا بيشتر نباشد، مثلا اگر هفتاد گاو دارد، بايد بحساب سي و چهل حساب کند و براي سي تاي آن زکات سي تا و براي چهل تاي آن زکات چهل تا را بدهد چون اگر با سي تا حساب کند، ده تا زکات نداده باقي مي ماند

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS