زکات شتر،گاو و گوسفند (آیت الله محمد تقی بهجت (ره))

زکات شتر،گاو و گوسفند (آیت الله محمد تقی بهجت (ره))

زکات شتر و گاو و گوسفند

مسأله 1981 :

زکات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهائي که گفته شد دو شرط ديگر دارد:

اوّل: حيوان در تمام سال بيکار باشد، ولي اگر در تمام سال يکي دو روز کار کرده باشد بطوري که حيوان کارگر محسوب نشود زکات آن واجب است.

دوّم: حيوان در تمام سال از علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا مقداري از آن را از علف چيده شده، يا از زراعتي که ملک مالک يا ملک کسي ديگر است بچرد زکات ندارد ولي اگردرتمام سال يکي دوروز ازعلف مالک چريده باشد باز زکات آن واجب است.

مسأله 1982 :

اگر انسان براي شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهي را که کسي نکاشته بخرد يا اجاره کند وجوب زکات در آن مشکل است ولي اگر براي چراندن در آن باج بدهد، بايد زکات را بدهد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS