حدى که براى بعض از گناهان معین شده است (آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (ره))

حدى که براى بعض از گناهان معین شده است (آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (ره))

حدى که براى بعض از گناهان معين شده است

مسأله 2794 :

اگر کسى با يکى از محرمهاى خود که مثل مادر و خواهر که با او نسبت دارند زنا کند، به حکم حاکم شرع بايد او را بکشند و هم چنين است اگر مرد کافر با زن مسلمان زنا کند. و در اخبار بسيار وارد شده است که انجام دادن يکى از حدها باعث مىشود که مردم کار نامشروع نکنند و دنيا و آخرت آنان را حفظ مىکند ومنفعتش براى آنان بيشتر است از اين که چهل روز باران ببارد.

مسأله 2795 :

اگر مرد آزادى زنا کند، بايد او را صد تازيانه بزنند و چنانچه سه مرتبه زنا کند، و در هر دفعه صد تازيانه اش بزنند، در دفعه چهارم بايد او را بکشند ولى کسى که زن عقدى دائمى يا کنيز مملوک دارد، و در حالى که بالغ وعاقل و آزاده بوده با او نزديکى کرده، و هر وقت هم بخواهد مىتواند با او نزديکى کند، اگر با زن که بالغه و عاقله است زنا کند بايد او را سنگسار نمايند.

مسأله 2796 :

مشهور اين است که اگر مرد ببيند که کسى با زن او زنا مىکند، چنانچه نترسد که به او ضررى بزنند، مىتواند هر دو را بکشد ولى اين حکم خالى از اشکال نيست و به هر حال أن زن بر او حرام نمىشود.

مسأله 2797 :

اگر مرد مکلف عاقل با مکلف عاقل ديگر لواط کند بايد هر دوى آنان را بکشند. و حاکم شرع مىتواند لواط کننده را با شمشير بکشد يا زنده به آتش بسوزاند، يا دست و پاى او را ببندد و از جاى بلندى به زير اندازد و با شرائطى که در مسأله (2795) گفته شد مىتواند سنگسارش کند.

مسأله 2798 :

اگر يک نفر کس ديگر را امر کند که به ناحق کسى را بکشد در صورتى که قاتل و کسى که به او دستور داده، هر دو مکلف و عاقل باشند قاتل را بايد کشت و کسى که او را امر کرده بايد حبس کرد تا بميرد.

مسأله 2799 :

اگر فرزند، پدر يا مادر را عمدا بکشد، بايد او را بکشند ولى اگر پدر فرزند خود را عمدا بکشد، بايد به دستورى که در احکام ديه گفته مىشود ديه بدهد و هر قدر حاکم شرع صلاح مىداند او را بزند.

مسأله 2800 :

هر گاه کسى پسرى را از روى شهوت ببوسد، حاکم شرع از سى تازيانه تا نود و نه تازيانه هر قدر صلاح مىداند، به او مىزند. و روايت شده است که خداوند عالم دهانه اى از آتش به دهان او مىزند و ملائکه آسمان و زمين و ملائکه رحمت و غضب بر او لعنت مىکنند و جهنم براى او مهيا خواهد بود. ولى اگر توبه کند توبه او قبول مىشود.

مسأله 2801 :

اگر مردى، مرد و زن را براى زنا يا مرد و پسر را براى لواط بهم برساند، بايد هفتاد و پنج تازيانه به او بزنند و مشهور آن است که بعد از هفتاد و پنج تازيانه بايد سر او را بتراشند و در کوچه و بازار بگردانند و از آن محلى که در آن محل اين کار را کرده بيرونش کنند ولى اين حکم ثابت نيست.

مسأله 2802 :

اگر کسى بخواهد با زنى زنا کند، يا با پسرى لواط نمايد و بدون آن که او را بکشند جلوگيرى از او ممکن نباشد، کشتن او جايز است.

مسأله 2803 :

اگر کسى به مرد يا زن مسلمانى که بالغ و عاقل و آزاد است نسبت زنا يا لواط بدهد، يا ولد الزنا بگويد، بايد هشتاد تازيانه از روى لباس به او بزنند.

مسأله 2804 :

کسى که مکلف و عاقل است اگر از روى اختيار و علم به حرمت، شراب بخورد، در دفعه اول و دوم بايد هشتاد تازيانه به او بزنند و در دفعه سوم بايد او را بکشند و چنانچه مرد باشد لازم است براى تازيانه زدن بدن او را غير از عورتش برهنه کنند.

مسأله 2805 :

کسى که مکلف و عاقل است اگر سه نخود و سه پنجم نخود طلاى سکه دار يا چيز ديگرى را که به اين مقدار ارزش دارد بدزدد، چنانچه شرطهائى را که در شرع براى آن معين شده دارا باشد، در دفعه اول بايد چهار انگشت دست راست او را از بيخ ببرند و کف دست و شصت او را بگذارند و در دفعه دوم پاى چپ او را از وسط ببرند و در دفعه سوم بايد او را حبس کنند تا بميرد و خرج او را از بيت المال بدهند و در صورتى که در مرتبه چهارم در زندان يا غير آن دزدى کند، بايد او را بکشند.

Powered by TayaCMS