نماز وروزه اهالى قطبین (آیت الله سید محمد صادق روحانی)

نماز وروزه اهالى قطبین (آیت الله سید محمد صادق روحانی)

نماز وروزه اهالى قطبين

بعض از مناطق کره زمين است که شش ماه شب است وشش ماه روز مانند ، دو قطب شمالى وجنوبى کره زمين . در صورتى که ضرورتى ايجاب نکند نبايد در چنين مناطقى زندگى کرد ولى در صورت ضرورت ويا بودن مصلحت بيشترى ناگزير به ماندن شد بارى نماز وروزه يکى از دو راه را بايد انتخاب نمايد : 1 - اوقات نماز وروزه آنجا را با اوقات مناطق معتدله اى که نزديکتر به آنجا است ويا سابقا در آنجا زندگى مى کرده است تطبيق نمايد مثلا با ساعت ، هر وقت فهميد در آن مناطق ظهر شده نماز ظهر وعصر ، وهر وقت مغرب شده نماز مغ رب وعشاء ، وهر وقت صبح شده نماز صبح بخواند وهر گاه در آنجا ماه رمضان شد او هم روزه بگيرد واين کار با بود وسائل امروزى از قبيل راديو وتلويزيون کارآسانى است . 2 - ملاک را اوقات مناطق معتدله قرار دهد بدون در نظر گرفتن نزديکترين منطقه نسبت به آنجا . ودر انتخاب اوقات مناطق معتدله مخير است مثلا مخير است ميزان را ايران يا عراق يا حجاز ويا نظائر اينها قرار دهد . / صفحة 520 /

Powered by TayaCMS