چهارم از موارد تیمم (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی)

چهارم از موارد تیمم (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی)

چهارم؛ نیاز مبرم به آب برای آشامیدن

مسأله 682 :

اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند بر خود یا دیگری بترسد، در سه صورت جایز یا لازم است تیمم کند:
1 - آن که اگر آب را در وضو یا غسل صرف نماید خودش - فعلاً یا بعداً - به تشنگیی بیفتد که باعث تلف یا مرض صعب‌العلاج گردد، در این صورت لازم است تیمم کند و اگر تحمل تشنگی برای او مشقّت زیادی داشته باشد، می‌تواند تیمم کند ولی تیمم لازم نیست.
2 - آن که اگر آب را در وضو یا غسل صرف نماید، نتواند موجودی را که حفظش بر او واجب است حفظ کند که در این صورت لازم است تیمم کند.
3 - آن که بر غیر خود؛ چه انسان باشد یا حیوان، بترسد و تلف یا بیماری یا بیتابیشان برای او مشقّت غیر قابل تحمّل داشته باشد که در این صورت می‌تواند تیمم کند.
و در غیر این سه صورت با داشتن آب تیمم جایز نیست.

مسأله 683 :

اگر غیر از آب پاکی که برای وضو یا غسل دارد آب نجسی هم به مقدار آشامیدن خود دارد باید آب پاک را برای آشامیدن بگذارد و با تیمم نماز بخواند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS