نصاب گوسفند‌‌ (آیت الله سید محمد علوی گرگانی)

نصاب گوسفند‌‌ (آیت الله سید محمد علوی گرگانی)

نصاب گوسفند

مسأله 1928 :

گوسفند پنج نصاب دارد: اوّل‌ـ چهل وزکاة آن يک گوسفند است وتا گوسفند به چهل نرسد، زکاة ندارد؛ دوم‌ـ صد وبيست ويک وزکاة آن دو گوسفند است؛ سوم‌ـ دويست ويک وزکاة آن سه گوسفند است؛ چهارم‌ـ سيصد ويک وزکاة آن چهار گوسفند است؛ پنجم‌ـ چهار صد وبالاتر از آن که بايد آنها را صدتا صدتا حساب کند وبراي هر صدتاي آنها يک گوسفند بدهد ولازم نيست زکاة را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند ديگري بدهد، يا مطابق قيمت گوسفند، پول يا جنس ديگر بدهد کافي است.

مسأله 1929 :

زکاة مابين دو نصاب واجب نيست پس اگر شماره گوسفندهاي کسي از نصاب اوّل که چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم که صد وبيست ويک است نرسيده، فقط بايد زکاة چهل‌تاي آن را بدهد وزيادي آن زکاة ندارد و همچنين است در نصابهاي بعد.

مسأله 1930 :

زکاة شتر وگاو وگوسفندي که به مقدار نصاب برسد واجب است چه همه آنها نر باشند يا ماده، يا بعضي نر باشند وبعضي ماده.

مسأله 1931 :

در زکاة، گاو وگاوميش يک جنس حساب مي‌شوند وشتر عربي و غير عربي يک جنس است، و همچنين بز وميش وشيشک در زکاة باهم فرق ندارند.

مسأله 1932 :

گوسفندي را که براي زکاة مي‌دهد، بايد اقلاً داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد بايد داخل سال سوم شده باشد.

مسأله 1933 :

گوسفندي را که بابت زکاة مي‌دهد، اگر قيمتش مختصري از گوسفندهاي ديگر او کمتر باشد، اشکال ندارد، ولي بهتر است گوسفندي را که قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد و همچنين است در گاو وشتر.

مسأله 1934 :

اگر چند نفر باهم شريک باشند هرکدام آنان که سهمش به نصاب اوّل رسيده، بايد زکاة بدهد وبر کسي که سهم او کمتر از نصاب اوّل است زکاة واجب نيست.

مسأله 1935 :

اگر يکنفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد وروي هم به اندازه نصاب باشند، بايد زکاة آنها را بدهد.

مسأله 1936 :

اگر گاو وگوسفند وشتري که دارد مريض ومعيوب هم باشند بايد زکاة آنها را بدهد.

مسأله 1937 :

اگر گاو وگوسفند و شتري که دارد همه مريض يا معيوب يا پير باشند، مي‌تواند زکاة را از خود آنها بدهد ولي اگر همه سالم وبي‌عيب وجوان باشند نمي‌تواند زکاة آنها را مريض، يا معيوب، يا پير بدهد بلکه اگر بعضي از آنها سالم وبعضي مريض ودسته‌اي معيوب ودسته ديگر بي‌عيب و مقداري پير و مقداري جوان باشند، احتياط واجب آن است که براي زکاة آنها سالم وبي‌عيب وجوان بدهد.

مسأله 1938 :

اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو وگوسفند وشتري را که دارد با چيز ديگر عوض کند، نصابي را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلاً چهل گوسفند بدهد وچهل گوسفند ديگر بگيرد زکاة بر او واجب نيست.

مسأله 1939 :

کسي که بايد زکاة گاو وگوسفند وشتر را بدهد، اگر زکاة آنها را از مال ديگرش بدهد، تا وقتي شماره آنها از نصاب کم نشده، همه ساله بايد زکاة را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل کمتر شوند، زکاة بر او واجب نيست مثلاً کسي که چهل گوسفند دارد، اگر از مال ديگرش زکاة آنها را بدهد تا وقتي که گوسفندهاي او از چهل کم نشده، همه ساله بايد يک‌گوسفند و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتي به چهل نرسيده، زکاة بر او واجب نيست.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS