ارث دسته دوم (آیت الله سید محمد صادق روحانی)

ارث دسته دوم (آیت الله سید محمد صادق روحانی)

ارث دسته دوم

مسأله 2733 :

دسته دوم از کسانى که به واسطه خويشى ارث مى برند ، جد يعنى پدر بزرگ وجده يعنى مادر بزرگ وبرادر وخواهر ميت است ، واگر برادر وخواهر نداشته باشد ، اولادشان ارث ميبرند .

مسأله 2734 :

اگر وارث ميت فقط يک برادر ، يا يک خواهر باشد ، همه مال به او مى رسد ، واگر چند برادر پدر ومادرى ، يا چند خواهر پدر ومادرى باشند ، / صفحة 476 / مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود ، واگر برادر وخواهر پدر ومادرى باهم باشند ، هر برادرى دو برابر خواهر مى برد ، مثلا اگر دو برادر ويک خواهر پدر ومادرى دارد ، مال را پنج قسمت مى کنند ، هر يک از برادرها دو قسمت وخواهر يک قسمت آن را مى برد .

مسأله 2735 :

اگر ميت برادر وخواهر پدر ومادرى دارد ، برادر وخواهر پدرى که از مادر با ميت ارث نمى برد ، واگر برادر وخواهر پدر ومادرى ندارد ، چنانه فقط يک خواهر يا يک برادر پدرى داشته باشد ، همه مال به او مى رسد ، واگر چند برادر يا چند خواهر پدرى داشته باشد ، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود واگر هم برادر وهم خواهر پدرى داشته باشد ، هر برادرى دو برابر خواهر مى برد .

مسأله 2736 :

اگر وارث ميت فقط يک خواهر يا يک برادر مادرى باشد که از پدر با ميت جداست ، همه مال به او مى رسد ، واگر چند برادر مادرى يا چند خواه رمادرى يا چند برادر وخواهر مادرى باشند ، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود .

مسأله 2737 :

اگر ميت برادر وخواهر پدر ومادرى وبرادر وخواهر پدرى ويک برادر يا يک خواهر مادرى داشته باشد ، برادر وخواهر پدرى ارث نمى برند ومال را شش قسمت مى کنند ، يک قسمت آن را به برادر يا خواهر مادرى وبقيه را به برادر وخواهر پدر ومادرى مى دهند وهر برادرى در برابر خواهر مى برد .

مسأله 2738 :

اگر ميت برادر وخواهر پدر ومادرى وبرادر وخواهر پدرى وبرادر وخواهر مادرى داسته باشد ، برادر وخواهر پدرى ارث نمى برند ومال را سه قسمت مى کند ، يک قسمت آن را برادر وخواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى کنند وبقيه را به برادر وخواهر پدر ومادرى مى دهند وهر برادرى دو برابر خواهر مى برد . / صفحة 477 /

مسأله 2739 :

اگر وارث مميت فقط برادر وخواهر پدرى ويک برادر مادرى يا يک خواهر مادرى باشد ، مال را شش قسمت مى کنند ، يک قسمت آن را برادر يا خواهر مادرى مى برد وبقيه را به برادر وخواهر پدرى مى دهند وه ربرادرى دو برابر خواهر مى برد .

مسأله 2740 :

اگر وارث ميت فقط برادر وخواهر پدرى وچند برادر وخواهر مادرى باشند 7 مال را سه قسمت مى کنند ، يک قسمت آن را برادر وخواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى کنند وبقيه را به برادر وخواهر پدرى مى دهند وهر برادرى دو برابر خواهر مى برد .

مسأله 2741 :

اگر وارث ميت فقط برادر وخواهر وزن او باشند ، زن ارث خود را به تفصيلى که در چند صفحه بيان مى شود مى برد . وخواهر وبرادر به طورى که

در مسائل گذشته بيان شد ارث خود را مى برند ، ونيز اگر زنى بميرد ووارث او فقط خواهر وبرادر شوهر او باشند ، شوهر نصف مال را مى برد وخواهر وبرادر به طورى که در مسائل پيش ذکر شد ارث خود را مى برند . ولى براى انکه زن با شوهر ارث مى برد از سهم برادر وخواهر مادرى پيزى کم نمى شود ، واز سهم برادر وخواهر پدر ومادرى يا پدرى کم مى شود ، مثلا اگر وارث ميت شوه وبرادر وخواهر مادرى وبرادر وخواهر پدر ومادرى او باشد ، نصف مال به شوهر مى رسد ويک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر وخواهر مادرى مى دهند وآنجه مى ماند مال برادر وخواهر پدر ومادرى است ، پس اگر همه مال او شش تومان باشد سه تومان به شوهر ودو تومان به برادر وخواه رمادرى ويک تومان به برادر وخواه رپدر ومادرى مى دهند .

مسأله 2742 :

اگر ميت خواهر وبرادر نداشته باشد ، سهم ارث آنان را به اولادشان مى دهند وسهم برادر زاده وخواهر زاده مادرى به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود واز سهمى که به برادر زاده وخواه رزاده پدرى يا پدر ومادرى مى رسد ، هر پسرى دو برادر دختر مى برد . / صفحة 478 /

مسأله 2743 :

اگر وارث ميت فقط يک جد يا يک جده است ، چه پدرى باشديامادرى ، همه مال به اومى رسد وبابودن جد ميت پدرجد او ارث نمى برد .

مسأله 2744 :

اگر وارث ميت فقط جدوجده پدرى باشند ، مال سه قسمت مى شود دوقسمت راجد ويکقسمت راجده مى برد واگر جدوجده مادرى باشند ، مال رابه طور مساوى بين خودشان قسمت مى کنند .

مسأله 2745 :

اگروارث ميت فقط يک جد ياجده پدرى ويک جد يا جده مادرى باشند سه قسمت مى شود ، دو قسمت را جد يا جده پدرى ويک قسمت را جد يا جده مادرى مى برد .

مسأله 2746 :

اگر وراث ميت جد وجده مادرى باشند مال سه قسمت مى شود ، يک قسمت آن راجد وجده مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى کنند ودو قسمت آن را به جد وجده پدرى مى دهند وجد دو برابر جده مى برد .

مسأله 2747 :

اگر وارث ميت فقط زن وجد وجده پدرى وجد وجده مادرى اوباشند زن ارث خود رابه تفصيلى که در چند صفحه بعد بيان مى شود مى برد ويک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد يا وجده مادرى مى دهند که به طور مساوى بين خودشان قسمت مى کنند ، وبقيه را به جد وحده پدر يمى دهند وجد دو برابر جده مى برد . واگر وارث ميت شوهر وجد وجده باشند ، شوهر نصف مال را مى برد وجد وجده به دستورى که در مسائل گذشته گفته شد ، ارث خود را مى برند .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS