نصاب شتر‌‌ (آیت الله سید محمد صادق روحانی)

نصاب شتر‌‌ (آیت الله سید محمد صادق روحانی)

نصاب شتر

مسأله 1908 :

شتر دوازده نصاب دارد ، او ل - پنچ شتر وزکوة آن يک گوسفند است وتا شماره شتر به اين مقدار نرسد زکوة ندارد . دوم - ده شتر وزکوة آن دو گوسفند است . سوم - پانزده شتر وزکوة آن سه گوسفند است . چهارم - بيست شتر وزکوة ان چهار گوسفند است . پنجم - بيست وپنج شتر وزکوة آن پنج گوشفند است . ششم - بيست وشش شتر وزگؤ ان يک شتر است که داخ سال دوم شهد باشد . هفتم - سى وشش شتر وزکوة آن يک شتر است که داخل سال سوم شده باشد . هشتم - چهل وشش شتر وزکوة آن يک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد . نهم - شصت ويک شتر وزکوة آن يک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد . دهم - هفتاد وپنج شتر وزکوة آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد . يازدهم - نود ويک شتر وزکوة آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد . دوازداهم - صد وبيست ويک شتر وبالاتر از آن است که بايد چهل تا چهل تا حساب کند وبراى هر چهل تا يک شترى بدهده داخل سال سوم شده باشد ، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند ، وبراى هر پنچاه تا يک شترى

بدهد که داخل سال چهارم شده باشد ويا با چهل وپنجاه تا يک شترى بدهد که داخل سال چهارم شده باسد ويا با چهل وپنجاه حساب کند ، ولى در هر صورت بهت راست طورى حساب کند که چيزى باقى نماند ، يا اگر چيزى باقى مى ماند از نه تا بيشتر نباشد ، مثلا اگر 140 شتر دارد ، براى صد تا دو شترى که داخل سال چهارم شده وبراى چهل تا يک شترى که داخل سال سوم شده بدهد .

مسأله 1909 :

زکوة ما بين دو نصاب واجب نيست پس اگر شماره شترهايى که دارد ان نصاب اول که پنج است بگذرد تا به نصاب دوم که ده تا است نرسيده فقط بايد زکوة پنج تاى آن را بدهد . وهمچنين است در نصابهاى بعد . / صفحة 328 /

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS