حق امتیاز نشر اخبار (آیت الله سید محمد صادق روحانی)

حق امتیاز نشر اخبار (آیت الله سید محمد صادق روحانی)

حق امتياز نشر اخبار

از جمله مسائل تازه در آمد اين است که دولتها حق امتياز نشر اخبار را در عوض پولى به شخص يا مؤسسه خاصى واگذار مى کنند که ديگران پيش از آنها ويا بدون اجازه آنها حق نشر خبر نداشته باشند ودر صورت تخلف بايد مجازات قانونى شوند . به نظر ما دولت چنين حقى را دراد ، نهايت انکه بايد به شکل خريد وفروش نباشد ، بلکه به شکل مصالحه يا اباحه به عوض وامثال اينها باشد وکسى که اين حق از طرف دولت به او واگذار شده است مالک آن مى شود ، وچنانچه ديگرى آن را با زودتر منتشر نمودن ضايع نمايد حق اخذ خسارت از او را دارد وهر گاه دولت هم او را جريمه نمايد بايد به کسى که اين حق به او تعلق دارد بپردازد .

Powered by TayaCMS