شرایط مالی که آن را اجاره می دهند (آیت الله سید محمد صادق روحانی)

شرایط مالی که آن را اجاره می دهند (آیت الله سید محمد صادق روحانی)

شرايط مالى که آن را اجاره مى دهند

مسأله 2180 :

مالى را که اجاره مى دهند چند شرط دراد : اول - آنکه معين باشد پس اگر بگويد يکى از خانه هاى خود را که اختلاف در صفات دارند اجاره دادم درست نيست ولى اگر در صفات متساوى باشند وقصد يکى معين واقعى نمايد يا به نحو کلى در معين معامله کند اجاره درست است . دوم - مستأجر آن را ببيند ، يا کسى که آن را اجاره مى دهد طورى خصوصيات آن را بگويد که کاملا معلوم باشد . سوم - تحويل دادن آن ممکن باشد ، پس اجاره دادن اسبى که فرار کرده باطل است . چهارم - آن مال به واسطه استفاده کردن از بين نرود ، پس اجاره دادن نان وميوه وخوردنيهاى ديگر صحيح نيست . پنچم - استفاده اى که مال را براى آن ، اجاره داده اند ممکن باشد ، پس اجاره دادن زمين براى زراعت ، در صورتى که آب باران کفايت آن را نکند واز آب نهر هم مشروب نشود ، صحيح نيست . ششم - چيزى راکه اجاره مى دهد مال خود او باشد واگر مال کسى ديگر را اجاره دهد ، در صورتى صحيح است که صاحبش رضايت دهد .

مسأله 2181 :

اجاره دادن درخت براى آنکه از ميوه اش استفاده کنند اشکال دارد . بلى بعنوان اباحه به عوض صحيح است . / صفحة 376 /

مسأله 2182 :

زن مى تواند براى آنکه از شيرش استفاده کنند اجير شود وچنانچه بعنوان اباحه به عوض باشد خالى از هرگونه اشکال است ، ولازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد ، ولى اگر به واسطه شير دادن ، حق شوهر از بين برود .بدون اجازه او نمى تواند اجير شود بنا بر احتياط .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS