احکام زکات (آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی)

احکام زکات (آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی)

احکام زکات

مسأله 1861 :

زکات نه چيز واجب است: اول - گندم. دوم - جو. سوم - خرما. چهارم - کشمش. پنجم - طلا. ششم - نقره. هفتم - شتر. هشتم - گاو. نهم - گوسفند. واگر کسى مالک يکى از اين نه چيز باشد، باشرايطى که بعداً گفته مى شود، بايد مقدارى که معين شده، به يکى از مصرفهائى که دستور داده اند برساند.

مسأله 1862 :

سلت که دانه ايست به نرمى گندم و خاصيت جو دارد، و علس که مثل گندم است و خوراک مردمان صنعا مى باشد، زکاتشان بنابر احتياط واجب بايد داده شود.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

احکام زکات

No image

احکام زکات

No image

احکام زکات

No image

احکام زکات

No image

احکام زکاة

Powered by TayaCMS