مواردی که فقط قضای روزه واجب است (آیت الله سید علی سیستانی)

مواردی که فقط قضای روزه واجب است (آیت الله سید علی سیستانی)

جاهايى که فقط قضاى روزه واجب است

مسأله 1697 :

در چـند مورد - غير از مواردى که قبلا به آنها اشاره شد - فقط قضاى روزه بر انسان واجب است و کـفاره واجب نيست : اول آن که در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصيلى که در مسأله ( 1639 ) گفته شد تا اذان صبح از خواب دوم بيدار نشود.

دوم عملى که روزه را باطل مى کند بجا نياورد , ولى نيت روزه نکند يا ريا کند , يا قصد کند که روزه نباشد , و هم چنين اگر قصد کند کارى که روزه را باطل مى کند انجام دهد , بايد بنابر احتياط لازم روزه آن روز را قضا کند.

سوم آن که در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و با حال جنابت يک روز يا چند روز روزه بگيرد.

چـهـارم آن کـه در مـاه رمضان بدون اين که تحقيق کند صبح شده يا نه , کارى که روزه را باطل مى کند انـجام دهد , بعد معلوم شود صبح بوده , و در اين صورت بايد بنابر احتياط در آن روز به قصد قربت مطلقه از چيزهايى که روزه را باطل مى کند اجتناب نمايد و روزه آن روز را نيز قضا کند.

پـنجم آن که کسى بگويد صبح نشده و انسان به گفته او کارى که روزه را باطل مى کند , انجام دهد , بعد معلوم شود صبح بوده است .

شـشـم آن که کسى بگويد صبح شده و انسان به گفته او يقين نکند , يا خيال کند شوخى مى کند , و خود هم تحقيق نکند , و کارى که روزه را باطل مى کند انجام دهد , بعد معلوم شود صبح بوده است .

هـفتم آن که کور و مانند آن به گفته کس ديگرى که گفته او شرعا برايش حجت است , افطار کند , بعد معلوم شود مغرب نبوده است .

هشتم آن که يقين يا اطمينان کند که مغرب شده و افطار کند , بعد معلوم شود مغرب نبوده است .

ولى اگر در هواى ابر به گمان اين که مغرب شده افطار کند بعد معلوم شود مغرب نبوده , وجوب قضا در اين صورت بنابر احتياط است .

نهم آن که از جهت تشنگى مضمضه کند , يعنى آب در دهن بگرداند و بى اختيار فرو رود و هم چنين است بـنـابـر احتياط مستحب اگر مضمضه براى وضوى غير نماز واجب باشد , ولى اگر فراموش کند که روزه اسـت و آب را فرو دهد , يا براى غير جهت تشنگى مثل مواردى که مضمضه در آنجاها مستحب است مانند وضو , مضمضه کند و بى اختيار فرو رود , قضا ندارد.

دهم آن که کسى از جهت اکراه يا اضطرار يا تقيه افطار کند لازم است قضا نمايد و کفاره واجب نيست .

مسأله 1698 :

اگر غير آب چيز ديگرى را در دهان ببرد و بى اختيار فرو رود يا آب داخل بينى کند و بى اختيار فرو رود , قضا بر او واجب نيست .

مسأله 1699 :

مضمضه زياد براى روزه دار مکروه است و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد , بهتر آن است که سه مرتبه آب دهان را بيرون بريزد.

مسأله 1700 :

اگر انسان بداند , يا احتمال بدهد که به واسطه مضمضه بى اختيار آب وارد گلويش مى شود , نبايد مـضـمـضـه کـنـد , و هم چنين است بنابر احتياط لازم اگر بداند که از روى فراموشى آب وارد گلويش مى شود.

مسأله 1701 :

اگـر در مـاه رمضان , بعد از تحقيق , براى او معلوم نشود که صبح شده , و کارى که روزه را باطل مى کند انجام دهد , بعد معلوم شود صبح بوده , قضا لازم نيست .

مسأله 1702 :

اگر انسان شک کند که مغرب شده يا نه , نمى تواند افطار کند , ولى اگر شک کند که صبح شده يا نه , پيش از تحقيق هم مى تواند کارى که روزه را باطل مى کند انجام دهد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS