4- مال حلال مخلوط به حرام (آیت الله سید علی سیستانی)

4- مال حلال مخلوط به حرام (آیت الله سید علی سیستانی)

مال حلال مخلوط به حرام

مسأله 1822 :

اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از يکديگر تشخيص دهد , و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچ کدام معلوم نباشد , و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است يا زيادتر , چـنـانچه خمس تمام مال را به قصد قربت مطلقه به کسى که مستحق خمس و مجهول المالک مى باشد بدهد , بعد ازدادن خمس , بقيه مال حلال مى شود.

مسأله 1823 :

اگـر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - چه کمتر چه بيشتر از خمس باشد - بداند ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد.

و احتياط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگيرد.

مسأله 1824 :

اگـر مـال حـلال بـا حـرام مخلوط شود , و انسان مقدار حرام را نداند , ولى صاحبش را بشناسد , چنانچه نتوانند يکديگر را راضى نمايند , بايد مقدارى را که يقين دارد مال آن شخص است به او بدهد , بلکه اگـر در خـلط دو مال به يکديگر خود مقصر باشد بايد بنابر احتياط مقدار بيشترى را که احتمال مى دهد , مال او است نيز به او بدهد.

مسأله 1825 :

اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد , و بعد بفهمد که مقدار حرام بيشتر از خمس بوده , بايد مقدارى را که مى داند از خمس بيشتر بوده , از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

مسأله 1826 :

اگـر خـمـس مـال حلال مخلوط به حرام را بدهد , يا مالى که صاحبش را نمى شناسد , به نيت او صـدقه بدهد , بعد از آن که صاحبش پيدا شد , چنانچه راضى نشود , بنابر احتياط لازم بايد به مقدار مالش به او بدهد.

مسأله 1827 :

اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد , و انسان بداند که صاحب آن از چند نـفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد کيست بايد به آنها اطلاع دهد , پس چنانچه يکى گفت که مال مـن است و ديگران گفتند مال ما نيست يا اظهار بى اطلاعى کردند به همان شخص اول بدهد , و اگر دو نفر يا بيشتر گفتند که آن مال ما است , چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود , بايد براى فيصله نـزاع بـه حاکم شرع مراجعه نمايند , و اگر همه اظهار بى اطلاعى کردند , و حاضر به مصالحه هم نشدند , ظـاهـر آن اسـت کـه صـاحب آن مال به قرعه تعيين مى شود , و احتياط آن است که حاکم شرع يا وکيل او متصدى قرعه باشد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

پر بازدیدترین ها

No image

مصرف خمس (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

مال خمسی، به شش سهم تقسیم می شود: سه سهم (نصف خمس آن، برای خدا و پیامبر و امام تلاافته است که به امام می رسد، و در دوران غیبت باید آن را به فقیه جامع شرایط فتوا پرداخت کنند....
Powered by TayaCMS