رقص (آیت الله سید علی خامنه ای)

رقص (آیت الله سید علی خامنه ای)

رقص‌

سوال 1167 :

آيا رقص محلى در عروسى‌ها جايز است؟ شرکت در اين مجالس چه حکمى دارد؟

ج:اگر رقص بگونه‌اى باشد که باعث تحريک شهوت شده ويا مستلزم فعل حرام يا ترتّب مفسده‌اى باشد، جايز نيست و شرکت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تأييد کار حرام ديگران محسوب شود و يا مستلزم کار حرامى‌باشد جايز نيست و در غير اين صورت اشکال ندارد.

سوال 1168 :

رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسيقى حرام است يا حلال؟ و در صورتى که حرام باشد، آيا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است؟

ج: رقص بطور کلى اگر بگونه‌اى باشد که شهوت را تحريک کند و يا مستلزم کار حرام و ياترتّب مفسده‌اى باشد، حرام است و تَرک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام، چنانچه مصداق نهى از منکر محسوب شود، واجب است.

سوال 1169 :

رقص محلى مرد براى مرد و زن براى زن و يا مرد در بين زنان و زن در بين مردان، چه حکمى دارد؟

ج: اگر بگونه‌اى باشد که شهوت را تحريک کند و يا مستلزم فعل حرام يا ترتّب مفسده‌اى باشد و يا زن در بين مردان بيگانه برقصد، حرام است.

سوال 1170 :

رقص دسته‌جمعى مردان چه حکمى دارد؟ مشاهده رقص دختران خردسال از تلويزيون و غير آن چه حکمى دارد؟

ج: اگر رقص بگونه‌اى باشد که موجب تحريک شهوت شود و يا مستلزم کار حرامى‌باشد، حرام است، ولى اگر نگاه کردن به آن باعث تأييد، فرد گناهکار و تجّرى او و ترتّب فساد نشود، اشکال ندارد.

سوال 1171 :

رقص مرد براى مرد و زن براى زن چه حکمى دارد؟ اگر رفتن به عروسى بخاطر احترام به عادتهاى اجتماعى باشد آيا به علت احتمال وجود رقص اشکال شرعى دارد؟

ج: بطور کلى اگر رقص بگونه‌اى باشد که منجر به تحريک شهوت شود يا مستلزم فعل حرام يا ترتّب مفسده‌اى باشد، حرام است. ولى اصل شرکت در عروسى‌هايى که احتمال رقص در آنها وجود دارد تا زمانى که به عنوان تأييد، مرتکب کار حرام محسوب نشود و موجب ابتلا به حرام هم نشود، اشکال ندارد.

سوال 1172 :

آيا رقص زن براى شوهرش يا مرد براى همسرش حرام است؟

ج: اگر رقص زن براى شوهرش يا برعکس، همراه ارتکاب حرامى نباشد، اشکال ندارد.

سوال 1173 :

آيا رقصيدن در جشن عروسى فرزندان جايز است هر چند توسط پدران يا مادران در مجالس عروسى فرزندانشان باشد؟

ج: اگر از نوع رقص حرام باشد، حرام است. هر چند توسط پدران و مادران در مجالس عروسى فرزندانشان باشد.

سوال 1174 :

زن شوهردارى در عروسيها بدون اطلاع شوهرش در برابر بيگانگان مى‌رقصد و اين عمل را چندين بار تکرار کرده و امر به معروف و نهى از منکر شوهرش در او اثر نمى‌کند، تکليف چيست؟

ج: رقص زن در برابر بيگانگان مطلقا حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى‌نفسه حرام است و موجب نشوز و محروميت از استحقاق نفقه نيز مى‌گردد.

سوال 1175 :

رقص زنان در برابر مردان در مجالس عروسى روستايى که آلات موسيقى در آنها بکار مى‌رود چه حکمى دارد؟ و تکليف ما دربرابر آن چيست؟

ج: رقص زنان در برابر بيگانگان و همچنين هر رقصى که موجب مفسده و برانگيخته شدن شهوت گردد، حرام است و بکارگيرى آلات موسيقى و گوش دادن به آنها هم اگر به صورت لهوى و مطرب باشد، حرام است و وظيفه مکلّفين در اين موارد نهى‌ازمنکر است.

سوال 1176 :

رقص کودک مميّز در مجالس زنان يا مردان، اعم از اينکه پسر باشد يا دختر، چه حکمى دارد؟

ج: کودک غيربالغ چه پسر و چه دختر تکليفى ندارد ولى سزاوار نيست افراد بالغ او را تشويق به رقص کنند.

سوال 1177 :

ايجاد مراکزى براى آموزش رقص چه حکمى دارد؟

ج: ايجاد مراکز تعليم و ترويج رقص با اهداف نظام اسلامى منافات دارد.

سوال 1178 :

رقص مردان در برابر زنانى که از محارم آنان هستند و همچنين رقص زنان در برابر مردانى که از محارم آنان هستند، اعم از اينکه سببى باشند يا نسبى، چه حکمى دارد؟

ج: در رقص حرام فرقى بين مرد يا زن نيست و همچنين فرقى نمى‌کند که در برابر محرم باشد يا در برابر نامحرم.

سوال 1179 :

آيا مبارزه نمايشى با عصا در عروسى‌ها جايز است؟ اگر همراه آن آلات موسيقى بکار روند چه حکمى دارد؟

ج: اگر به صورت بازى ورزشى تفريحى باشد و در آن خوف خطر بر جان انسان نباشد، فى‌نفسه اشکال ندارد، ولى بکارگيرى آلات موسيقى به نحو لهوى و طرب‌آور، به هيچ وجه جايز نيست.

سوال 1180 :

«دبکة» چه حکمى دارد؟ (نوعى رقص محلى است که در آن افراد دستها را به هم انداخته و بگونه‌اى هماهنگ پاهاى خود را همراه با پرش و حرکات بدنى به زمين مى‌کوبند که صداى شديد و منظمى ايجاد مى‌کند.)

ج: دبکة حکم رقص را دارد. بنابر اين اگر بگونه‌اى باشد که شهوت را تحريک کند يا همراه با استفاده از آلات لهو و بصورت لهوى باشد و يا فسادى بر آن مترتّب شود، حرام است و در غير اين صورت اشکال ندارد.

Powered by TayaCMS