پنجم از موارد تیمم (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی)

پنجم از موارد تیمم (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی)

پنجم؛ نیاز به آب برای تطهیر بدن یا لباس

مسأله 684 :

کسی که بدن یا لباسش نجس است و کمی آب دارد که اگر با آن وضو بگیرد یا غسل کند، برای آب کشیدن بدن یا لباس او نمی‌ماند، بنا بر احتیاط باید بدن یا لباس را آب بکشد و با تیمم نماز بخواند؛ ولی اگر چیزی نداشته باشد که بر آن تیمم کند، باید آب را به مصرف وضو یا غسل برساند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS