احکام خیابانهایى که به وسیلهء دولت احداث مى شود (آیت الله حسین وحید خراسانی)

احکام خیابانهایى که به وسیلهء دولت احداث مى شود (آیت الله حسین وحید خراسانی)

احکام خيابانهايى که به وسيلهء دولت احداث مى شود

مسأله 2901 :

خيابانهايى که احداث مى شود و خانه و املاک مردم در مسير آنها قرار مى گيرد ، و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خيابان کشى مى کند ، عبور از آنها جايز است ، ولى تصرف در مصالح آن املاک بدون اذن مالک آنها جايز نيست .

مسأله 2902 :

مساجدى که در مسير خيابان ها قرار مى گيرد و جزء خيابان مى شود ، احتياط واجب آن است که احکام مسجد نسبت به آنها رعايت شود ، ولى اگر نجس شد تطهير آن واجب نيست ، و اوقافى که در مسير خيابان ها قرار مى گيرد از وقفيت خارج نمى شود ، و تصرف در آنها بدون اذن متولى خاص يا حاکم شرع و وکيل او جايز نيست .

مسأله 2903 :

عبور و مرور از زمين اوقاف عامه ، مانند مساجدى که در خيابان واقع شده ، جايز است ، ولى از اوقاف خاصه اى که موقوف عليه خاص دارد ، مانند وقف بر اولاد و مدارس ، محل اشکال است

. مسأله 2904 - آنچه از زمين مساجدى که بعد از خيابان کشيدن باقى مانده است ، اگر به اندازه اى باشد که مى شود از آنها براى نماز و ساير عبادات استفاده کرد احکام مسجد بر آن باقيمانده مترتب است ، و هر گونه استفاده اى از آن که در ارتکاز متشرعه با مسجد بودن منافات دارد جايز نيست .

مسأله 2905 :

قبرستان مسلمانان اگر در خيابان واقع و جزء خيابان شود ، چنانچه زمين آن قبرستان ملک کسى باشد ، حکم آن حکم املاک شخصى است که در مسألهء اول گذشت ، و اگر وقف باشد حکم آن در مسألهء دوم و سوم گذشت ، مگر آن که عبور و مرور از آن زمينها موجب هتک و بى حرمتى به اموات مسلمانان شود که در اين صورت عبور از آنها جايز نيست . و اگر ملک کسى نيست و وقف هم نيست ، در صورتى که هتک اموات نشود تصرف در آنها جايز است . و در فرض اول تصرف در مصالح باقى مانده ء آنها بدون اجازه ء مالک جايز نيست ، و در فرض دوم احتياج به اجازه ء متولى خاص و در صورت نبودنش احتياج به اجازه ء حاکم شرع يا وکيل او دارد ، و در فرض سوم تصرف در آنها محتاج به اجازه نيست .

Powered by TayaCMS