احکام جراحى پلاستیکى (آیت الله سید محمد صادق روحانی)

احکام جراحى پلاستیکى (آیت الله سید محمد صادق روحانی)

احکام جراحى پلاستيکى

علم پزشکى در عصر ما بقدرى پيشرفت کرده است که مى تواند چشم ويا کليه ويا قلب وديگر اعضاء انسان سلام ويا در حال مرگ را به انسان ديگرى پيوند نمايد ومورد استفاده او قرار گيرد . اينک مسائل مربوط به اين موضوع را ذيلا مورد بررسى قرار مى دهيم :

مسأله 1 :

قطع عضو انسان چه زنده ومرده حرام است مگر بخاطر مصلحت مهمترى مانند بينا ساختن ويا زنده نگاه داشتن انسانى ديگر ، در اين صورت قطع عضو زنده ويا مرده شرعا مانعى ندارد .

مسأله 2 :

قطع عضو انسان زنده وپيوند آن به ديگرى منوط به اجازه اوست ودر مرده يا بايد وصيت کرده باشد ويا ( ولى ) او اجازه دهد .

مسأله 3 :

خريد وفروش اعضاء جدا شده از انسان چه مرده وچه زنده / صفحة 515 / جايز نيست ، يا بايد مجانى داده شود ويا به شکل ( هبه معوضه ) در مقابل پول واگذار شود ، اما خصوص خون خريد وفروشش جايز است .

مسأله 4 :

در صورتى که قطع عضو جايز نباشد اگر قطع شود بايد ديه پرداخت شود ولى در صورت جواز ، ديه هم لازم نيست .

مسأله 5 :

عضوى را که جدا مى کنند نجس است ولى پس از پيوند وتعلق روح به ان ، از اجزاء بدن شخص زنده بشمار مى آيد وبا اين استحاله وانقلاب ، پاک مى گردد ونماز خواندن با آن نيز جايز است .

Powered by TayaCMS