احکام عقد دائم (آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (ره))

احکام عقد دائم (آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (ره))

احکام عقد دائم

مسأله 2421 :

زنى که عقد دائمى شده احتياط در آنست که بدون اجازه شوهر براى کارهاى جزئى نيز از خانه بيرون نرود هر چند با حق شوهر هم منافات نداشته باشد و بايد خود را براى هر لذتى که او مىخواهد تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از نزديکى کردن او جلوگيرى نکند و تهيه غذا و لباس و منزل زن مادامى که بدون عذر از منزل او بيرون نرفته بر شوهر واجب است و اگر تهيه نکند چه توانائى داشته باشد يا نداشته باشد مديون زن است.

مسأله 2422 :

اگر زن در کارهائى که در مسأله پيش گفته شد اطاعت شوهر را نکند حق همخوابى ندارد و گناهکار است. و مشهور فرموده اند که حق غذا و لباس و منزل نيز ندارد. ولى اين حکم مادامى که زن نزد شوهر است محل اشکال است. و اما مهر او بدون اشکال از بين نمىرود.

مسأله 2423 :

مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند.

مسأله 2424 :

مخارج سفر زن اگر بيشتر از مخارج او در وطن باشد با شوهر نيست ولى اگر شوهر مايل باشد که زن را سفر ببرد، بايد خرج سفر او را بدهد.

مسأله 2425 :

زنى که خرج او بر عهده شوهر است وشوهر خرج او را نمىدهد مىتواند خرجى خود را بدون اجازه از مال او بردارد، و اگر ممکن نيست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهيه کند در موقعى که مشغول تهيه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نيست.

مسأله 2426 :

مرد اگر دو زن داشته باشد ونزد يکى از آنها يک شب بماند واجبست نزد ديگرى نيز يک شب در ضمن چهار شب بماند و در غير اين صورت ماندن نزد زن واجب نيست بلى لازم است او را بطور کلى متارکه ننمايد و اولى و احوط اين است که مرد در هر چهار شب يک شب نزد زن دائمى خود بماند.

مسأله 2427 :

شوهر نمىتواند بيش از چهار ماه با عيال دائمى جوان خود نزديکى را ترک کند.

مسأله 2428 :

اگر در عقد دائم مهر را معين نکنند عقد صحيح است و چنانچه مرد با زن نزديکى کند، بايد مهر او را مطابق مهر زنهائى که مثل او هستند بدهد واما در متعه چنانچه مهر را معين نکنند عقد باطل مىشود.

مسأله 2429 :

اگر موقع خواندن عقد دائمى براى دادن مهر مدت معين نکرده باشند، زن مىتواند پيش از گرفتن مهر از نزديکى کردن شوهر جلوگيرى کند، چه شوهر توانائى دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد ولى اگر پيش از گرفتن مهر به نزديکى راضى شود و شوهر با او نزديکى کند ديگر نمىتواند بدون عذر شرعى از نزديکى شوهر جلوگيرى نمايد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

احکام عقد دائم

No image

احکام عقد دائم

No image

احکام عقد دائم

Powered by TayaCMS