2- جماع (امام خمینی (ره))

2- جماع (امام خمینی (ره))

2- جماع

مساله 1584 :

جماع روزه را باطل مى‌کند، اگر چه به مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد.

مساله 1585 :

اگر کمتر از مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد، روزه باطل نمى‌شود، ولى کسى که آلتش را بريده‌اند اگر کمتر از ختنه‌گاه را هم داخل کند، روزه‌اش باطل مى‌شود.

مساله 1586 :

اگر شک کند که به اندازه ختنه‌گاه داخل شده يا نه، روزه او صحيح است. و کسى که آلتش را بريده‌اند، اگر شک کند که دخول شده يا نه، روزه او صحيح است.

مساله 1587 :

اگر فراموش کند که روزه است و جماع نمايد، يا او را به جماع مجبور نمايند، به طورى که از خود اختيارى نداشته باشد، روزه او باطل نمى‌شود. ولى چنانچه در بين جماع يادش بيايد يا ديگر مجبور نباشد، بايد فورا از حال جماع خارج شود، و اگر خارج نشود، روزه او باطل است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS