مستحبات و مکروهات خوردن و آشامیدن (آیت الله حسین وحید خراسانی)

مستحبات و مکروهات خوردن و آشامیدن (آیت الله حسین وحید خراسانی)

مستحبات و مکروهات خوردن و آشاميدن

اگرچه بعضى از آن رواياتى که مستند حکم است در مقام بيان استحباب و کراهت شرعى نيست بلکه بيان کننده ء منفعت و ضررى است که بر آن امور مرتب مى شود "

. مسأله 2700 - چند چيز در غذا خوردن مستحب است :

( اول ) هر دو دست را پيش از غذا خوردن بشويد .

( دوم ) بعد از غذا خوردن هر دو دست خود را بشويد و با دستمال خشک کند .

( سوم ) ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن کند ، و بعد از همه دست بکشد ، و پيش از غذا خوردن اول ميزبان دست خود را بشويد ، بعد کسى که طرف راست او نشسته و همين طور تا برسد به کسى که طرف چپ او نشسته ، و بعد از غذا خوردن اول کسى که طرف چپ ميزبان نشسته دست خود را بشويد و همينطور تا به ميزبان برسد .

( چهارم ) در اول غذا خوردن بسم الله بگويد ، ولى اگر سر يک سفره چند جور غذا باشد ، در وقت خوردن هر کدام آنها گفتن بسم الله مستحب است .

( پنجم ) با دست راست غذا بخورد .

( ششم ) با سه انگشت يا بيشتر غذا بخورد ، و با دو انگشت نخورد .

( هفتم ) اگر چند نفر سر يک سفره نشسته اند ، هر کسى از غذاى جلوى خودش بخورد .

( هشتم ) لقمه را کوچک بردارد .

( نهم ) سر سفره زياد بنشيند ، و غذا خوردن را طول بدهد

. ( دهم ) غذا را خوب بجود .

( يازدهم ) بعد از غذا خوردن خداوند عالم را حمد کند .

( دوازدهم ) انگشتها را بليسد .

( سيزدهم ) بعد از غذا خوردن خلال نمايد ، ولى با چوب انار و ريحان و نى و برگ درخت خرما خلال نکند .

( چهاردهم ) آنچه بيرون سفره مى ريزد جمع کند و بخورد ، ولى اگر در بيابان غذا بخورد مستحب است آنچه مى ريزد براى پرندگان و حيوانات بگذارد .

( پانزدهم ) در اول روز و در اول شب غذا بخورد ، و در بين روز و در بين شب غذا نخورد

. ( شانزدهم ) بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاى راست را روى پاى چپ بيندازد .

( هفدهم ) در اول غذا و آخر آن نمک بخورد .

( هيجدهم ) ميوه را پيش از خوردن با آب بشويد .

مسأله 2701 :

چند چيز در غذا خوردن مکروه است :

( اول ) در حال سيرى غذا خوردن .

( دوم ) پر خوردن .

( سوم ) نگاه کردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردن

. ( چهارم ) خوردن غذاى داغ .

( پنجم ) فوت کردن چيزى که مى خورد يا مىآشامد .

( ششم ) بعد از گذاشتن نان در سفره منتظر چيز ديگر شدن .

( هفتم ) پاره کردن نان با کارد .

( هشتم ) گذاشتن نان زير ظرف غذا .

( نهم ) پاک کردن گوشتى که به استخوان چسبيده به طورى که چيزى در آن نماند .

( دهم ) پوست کندن ميوه . ( يازدهم ) دور انداختن ميوه پيش از آن که کاملا آن را بخورد .

مسأله 2702 :

در آشاميدن آب چند چيز مستحب است :

( اول ) آب را به طور مکيدن بياشامد .

( دوم ) در روز ايستاده آب بياشامد .

( سوم ) پيش از آشاميدن آب بسم الله ، و بعد از آن الحمد لله بگويد .

( چهارم ) به سه نفس آب بياشامد .

( پنجم ) از روى ميل آب بياشامد .

( ششم ) بعد از آشاميدن آب حضرت ابى عبد الله ( عليه السلام ) و اهل بيت ايشان را ياد کند ، و قاتلان آن حضرت را لعنت نمايد .

مسأله 2703 :

زياد آشاميدن آب ، و آشاميدن آن بعد از غذاى چرب ، و در شب به حال ايستاده مذموم است ، و نيز آشاميدن آب با دست چپ ، و همچنين از جاى شکستهء کوزه ، و جايى که دستهء آن است مذموم مى باشد .

Powered by TayaCMS