احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها (آیت الله حسین وحید خراسانی)

احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها (آیت الله حسین وحید خراسانی)

"احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها "

مسأله 2688 :

خوردن گوشت مرغ خانگى و کبوتر و اقسام گنجشک حلال است ، و بلبل و سار و چکاوک از قسم گنجشک است . و شب پره و طاووس و جميع انواع کلاغ و هر پرنده اى که مثل شاهين و عقاب و باز چنگال دارد ، يا هنگام پرواز بال زدنش کمتر از صاف نگهداشتن بالش باشد حرام است ، و همچنين هر مرغى که چينه دان و سنگدان و خار پشت پا ندارد ، مگر آن که معلوم باشد که بال زدنش بيشتر از صاف نگهداشتن آن است که در اين صورت حلال است . و کشتن پرستوک و هدهد و خوردن گوشت آنها مکروه است

. مسأله 2689 - اگر چيزى را که روح دارد - مانند دنبه و گوشت - از حيوان زنده جدا نمايند ، نجس و حرام مى باشد .

مسأله 2690 :

بعضى از اجزاى حيوانات حلال گوشت حرام است ، و آنها از اين قرار است :

1 - خون ،

2 - فضله ،

3 - نرى ،

4 – فرج ،

5 - بچه دان ،

6 - غدد که آن را دشول مى گويند ،

7 - تخم که آن را دنبلان مى گويند ،

8 - چيزى که در مغز کله است و به شکل نخود مى باشد ،

9 - مغز حرام که در ميان تيره ء پشت است ،

10 - زهره دان ،

11 - سپرز ( طحال ) ،

12 - بول دان ( مثانه ) ،

13 - حدقهء چشم . و بنا بر احتياط واجب از پى که در دو طرف تيره ء پشت است ، و از چيزى که در ميان سم است و به آن ذات الأشاجع مى گويند اجتناب شود ، و اين احتياط در پى آکد است ، و در پرندگان غير از خون و فضله که بى اشکال حرام است ، از ساير چيزهايى که ذکر شد هر کدام که در آنها باشد ، بنابر احتياط واجب از خوردن آن اجتناب شود .

مسأله 2691 :

آشاميدن بول حيوان حرام گوشت حرام است ، و همچنين بول حلال گوشت ، و خوردن و آشاميدن چيزهاى خبيث ديگر که طبيعت انسان از آن متنفر است ، جايز نيست ، ولى خوردن بول شتر و گاو و گوسفند در صورت نياز به آنها براى مداوا مانعى ندارد .

مسأله 2692 :

خوردن گل حرام است و همچنين - بنابر احتياط - بقيهء اجزاى زمين مانند خاک و ريگ و سنگ ، و خوردن گل داغستان و گل ارمنى در صورت انحصار معالجه به آن اشکال ندارد ، و خوردن کمى از تربت حضرت سيد الشهداء ( عليه السلام ) که بيشتر از مقدار يک نخود متوسط نباشد براى استشفاء اشکال ندارد ، و بهتر اين است که تربت را در مقدارى از آب - مثلا - حل نمايند که مستهلک شود و بعد آن آب را بياشامند .

مسأله 2693 :

فرو بردن آب بينى و خلط سينه که در دهان آمده حرام نيست ، و نيز فرو بردن غذايى که موقع خلال کردن از لاى دندان بيرون مى آيد اگر طبيعت انسان از آن متنفر نباشد ، اشکال ندارد .

مسأله 2694 :

خوردن و آشاميدن چيزى که موجب مرگ مى شود ، يا براى انسان ضرر مهمى دارد حرام است .

مسأله 2695 :

خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است ، و اگر کسى آنها را وطى - نزديکى - کند ، خود و نسلشان و آشاميدن شيرشان حرام ، و بول و سرگين آنها نجس مى شود ، و بايد آنها را از شهر بيرون ببرند و در جاى ديگر بفروشند ، و بر وطى کننده است قيمتش را به صاحبش بدهد . و اگر با حيوان حلال گوشتى مانند گاو و گوسفند نزديکى کنند ، بول و سرگين آنها نجس مى شود ، و خوردن گوشت و آشاميدن شير آنها هم حرام است ، و همچنين است نسل آنها ، و بايد فورى آن حيوان را بکشند و بسوزانند ، و کسى که با آن وطى کرده پول آن را به صاحبش بدهد .

مسأله 2696 :

بزغاله اگر از خوک به مقدارى که استخوانش محکم شود شير بخورد ، خود و نسلش حرام مى شوند ، و همچنين است بره ء شير خوار بنا بر احتياط واجب ، و در صورتى که مقدار شير خوردن کمتر از آن باشد - بنابر احتياط واجب - در صورتى حلال مى شوند که استبراء شوند ، و استبراء آنها اين است که هفت روز از پستان بز يا گوسفند شير بخورند ، و اگر حاجت به شير نداشتند هفت روز علف بخورند . و حيوانى که به خوردن نجاست انسان عادت کرده نيز گوشتش حرام است ، و چنانچه استبرائش نمايند حلال مى شود ، و کيفيت استبراء آن در مسألهء " 226 " بيان شد .

مسأله 2697 :

آشاميدن شراب و غير آن از مسکرات حرام است ، و روايات در مذمت آن بسيار است ، و در بعضى از آنها قريب به اين مضامين وارد شده که : خداوند معصيت نشده به چيزى که شديدتر از آشاميدن مسکر باشد ، و از حضرت امام جعفر صادق ( عليه السلام ) سوال شد : آيا آشاميدن شراب بدتر است يا ترک نماز ؟ فرمود : شرب خمر ، براى اين که شرابخوار در حالتى قرار مى گيرد که پروردگار خود را نمى شناسد . و از حضرت رسول ( صلى الله عليه وآله و سلم ) روايت شده که : شراب سر هر گناهى است . و در بعضى از روايات آشاميدن شراب اشد از زنا و دزدى شمرده شده است ، و خداوند شراب را حرام کرده به علت اين که ام الخبائث و سر هر شرى است . و شرابخوار عقل خود را از دست مى دهد ، پس پروردگار خود را نمى شناسد ، و هر معصيتى را مرتکب ، و هر حرمتى را هتک ، و هر رحم وابسته اى را قطع ، و هر فاحشه اى را مرتکب مى شود .

مسأله 2698 :

نشستن سر سفره اى که در آن شراب مى خورند - اگر انسان يکى از آنان حساب شود - حرام ، و چيز خوردن از آن سفره نيز حرام است .

مسأله 2699 :

بر هر مسلمان واجب است به مسلمان ديگرى که نزديک است از گرسنگى يا تشنگى بميرد ، نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهد

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS