حدى که براى بعضى گناهان معین شده است (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره))

حدى که براى بعضى گناهان معین شده است (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره))

حدى که براى بعضى گناهان معين شده است

مسأله 2794 :

اگر کسى با يکى از محرمهاى خود که مثل مادر و خواهر با او نسبت دارند زنا کند, بـه حـکم حاکم شرع بايد او را بکشند, وهمچنين است اگر مرد کافر با زن مسلمان زنا کند.

و در اخبار بسيار وارد شده است که انجام دادن يکى از حدها باعث مى شود که مردم کار نامشروع نکنند و دنيا و آخرت آنان را حفظ مى کند و منفعتش براى آنان بيشتر است از اينکه چهل روز باران ببارد.

مسأله 2795 :

اگر مرد آزادى زنا کند, بايد اورا صد تازيانه بزنند, وچنانچه سه مرتبه زنا کند, و در هـر دفعه صد تازيانه اش بزنند, در دفعه چهارم بايد او را بکشند, ولى کسى که زن عقدى دائمى يا کنيز مملوک دارد, و در حالى که بالغ و عاقل و آزاد بوده با او نزديکى کرده , و هر وقت هم بخواهد مى تواند با او نزديکى کند, اگر با زنى که بالغه و عاقله است زنا کند, بايد او را سنگسار نمايند.

مسأله 2796 :

مشهور اين است که اگر مرد ببيند که کسى با زن او زنا مى کند چنانچه نترسد که به او ضررى بزنند, مى تواند هر دو را بکشد,ولى اين حکم محل اشکال است , و به هر تقدير آن زن بر او حرام نمى شود.

مسأله 2797 :

اگر مرد مکلف عاقلى با مکلف عاقل ديگر لواط کند, بايد هر دوى آنان را بکشند.

و حـاکـم شـرع مى تواند لواط کننده را باشمشير بکشد, يا زنده به آتش بسوزاند, يا دست و پاى او را بـبـنـدد و از جـاى بـلـندى به زير اندازد, و با شرائطى که در مسأله ( 2795 ) گفته شدمى تواند سـنـگـسـارش کـند.

ولى اگر لواط کننده غير محصن باشد, کشتن او اشکال دارد, و بعيد نيست حدش جلد باشد.

مسأله 2798 :

اگر يک نفر کس ديگر را امر کند که به ناحق کسى را بکشد, در صورتى که قاتل و کسى که به او دستور داده , هر دو مکلف وعاقل باشند, قاتل را بايد کشت و کسى که او را امر کرده بايد حبس کرد تا بميرد.

مسأله 2799 :

اگر فرزند, پدر يا مادر را عمدا بکشد, بايد او را بکشند, ولى اگر پدرى فرزند خود را عـمـدا بـکشد, بايد به دستورى که دراحکام ديه گفته مى شود ديه بدهد, و هر قدر حاکم شرع صلاح مى داند او را بزنند.

مسأله 2800 :

هرگاه کسى پسرى را از روى شهوت ببوسد, حاکم شرع از سى تازيانه تا نود و نه تـازيانه هر قدر صلاح مى داند, به اومى زند.

و روايت شده است که خداوند عالم دهانه اى از آتش به دهان او مى زند و ملائکه آسمان و زمين و ملائکه رحمت و غضب بر او لعنت مى کنند و جهنم براى او مهيا خواهد بود.

ولى اگر توبه کند توبه او قبول مى شود.

مسأله 2801 :

اگر کسى مرد و زن را براى زنا يا مرد و پسر را براى لواط بهم برساند, چنانچه آن کـس زن بـاشـد, بـايـد هفتاد و پنج تازيانه به او بزنند, و اگر مرد باشد, بعد از هفتاد و پنج تازيانه مشهور آن است که بايد سر او را بتراشند و در کوچه و بازار بگردانند و از محلى که در آن محل اين کار را کرده بيرونش کنند.

مسأله 2802 :

اگر کسى بخواهد با زنى زنا کند, يا با پسرى لواط نمايد و بدون آنکه او را بکشند جلوگيرى از او ممکن نباشد, کشتن او جايزاست .

مسأله 2803 :

اگـر کـسى به مرد يا زن مسلمانى که بالغ و عاقل و آزاد است نسبت زنا يا لواط بـدهـد, يا ولد الزنا بگويد و نتواند به طريق شرعى صحت نسبت را اثبات کند, بايد هشتاد تازيانه از روى لباس به او بزنند.

مسأله 2804 :

کسى که مکلف و عاقل است اگر از روى اختيار و علم به حرمت , شراب بخورد, در دفعه اول و دوم بايد تمام بدنش را غير ازعورت برهنه کنند و هشتاد تازيانه به او بزنند, و در دفعه سوم بايد او را بکشند.

مسأله 2805 :

کسى که مکلف و عاقل است اگر چهار نخود و نيم طلاى سکه داريا چيز ديگرى را که به اين مقدار ارزش دارد بدزدد,چنانچه شرطهائى را که در شرع براى آن معين شده دارا باشد, در دفـعه اول بايد چهار انگشت دست راست او را از بيخ ببرند و کف دست وشست او را بگذارند, و در دفعه دوم بنابر احتياط بايد پاى چپ او را از وسط ببرند, و در دفعه سوم بايد او را حبس کنند تا بميرد, و چنانچه مال دارد خرج او را از مال خودش و اگر ندارد از بيت المال بدهند, و در صورتى که در مرتبه چهارم در زندان يا غير آن دزدى کند, بايد او رابکشند.

Powered by TayaCMS