احکام متفرقه (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

احکام متفرقه (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

مسأله ۶۵۹.:

قماربازی حرام است، اگرچه طرف مقابل قمارباز، کافر حربی باشد.

مسأله ۶۶۰.:

مراد از صدقه واجب که پرداخت آن از غیر سادات به سادات حرام است، شامل زکات اموال زكوی (غلات چهارگانه و انعام سه گانه) و زکات فطره است ؛ اما برخی صدقه هایی که پرداختن آن واجب است - مانند مجهول المالک که صدقه دادن (تصدق) آن واجب است - نیز صدقههای مستحب را می شود به سادات داد.

مسأله ۶۶۱.:

مال مجهول المالک را باید به فقیه جامع الشرایط که نائب امام معصوم فغين است، پرداخت کرد؛ یا به اذن او صدقه داد.

مسأله ۶۶۲.:

مال پیدا شده (لقطه) را باید معرفی و اعلان کرد و در صورت ناامید شدن از شناسایی صاحب مال، می توان از طرف صاحب آن صدقه داد.

مسأله ۶۶۳.:

کسی که میداند مبلغی به فردی بدهکار است و بیش از آن را شک دارد و طلبکار را هم نمی شناسد، آن مبلغ متيقن، حکم مجهول المالک را دارد؛ یعنی باید آن را به حاکم شرع بپردازد؛ یا به اذن او صدقه بدهد.

Powered by TayaCMS