احکام نفاس (آیت الله ناصر مکارم شیرازی)

احکام نفاس (آیت الله ناصر مکارم شیرازی)

4ـ نفاس

مسأله 484 :

از موقعى که نخستين جزء بچّه از شکم مادر بيرون مى آيد، هر خونى که زن مى بيند خون «نفاس» است و زن را در اين حال «نفساء» مى گويند، بنابر اين خونى که قبل از خارج شدن طفل مى بيند نفاس نيست.

مسأله 485 :

ممکن است خون نفاس يک آن بيشتر نيايد، ولى بيشتر از ده روز نمى شود.

احکام زن نفساء

مسأله 486 :

در خون نفاس احتياط واجب اين است که خلقت بچّه تمام باشد، بنابر اين اگر خون بسته اى از رحم خارج شود و بداند که اگر در رحم مى ماند انسان مى شد بايد ميان اعمال زنى که از خون پاک است و کارهايى را که حائض ترک مى کند جمع نمايد.

مسأله 487 :

هرگاه شک کند چيزى از او ساقط شده يا نه، يا چيزى که ساقط شده اگر مى ماند انسان مى شد يا نه، خونى که از او خارج مى شود خون نفاس نيست، و لازم نيست جستجو کند.

مسأله 488 :

تمام کارهايى که بر حائض حرام است بر «نفساء» نيز حرام است و آنچه بر حائض واجب، يا مستحب، يا مکروه مى باشد، براى او نيز همين حکم را دارد.

مسأله 489 :

نزديکى کردن با زن در حال «نفاس» حرام است و اگر شوهر با او نزديکى کند، احتياط مستحب آن است مطابق دستورى که در حائض گفته شد کفّاره دهد، طلاق او نيز در اين حال باطل است.

مسأله 490 :

هنگامى که زن از خون نفاس پاک شد بايد غسل کند و عبادتهاى خود را انجام دهد و هرگاه قبل از گذشتن ده روز از ولادت، دوباره خون ببيند چنانچه روزهايى که خون ديده روى هم رفته ده روز يا کمتر از ده روز است، تمام آن نفاس

[94]

مى باشد روزهايى که در وسط پاک بوده، عباداتش صحيح است.

مسأله 491 :

هرگاه زن ظاهراً از خون نفاس پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون وجود دارد، بايد با کمى پنبه خود را امتحان کند و اگر پاک بود غسل کند و عبادتهاى خود را انجام دهد.

مسأله 492 :

هرگاه خون نفاس از ده روز بگذرد چنانچه در حيض، عادت عدديّه دارد به اندازه آن نفاس، و بقيّه استحاضه است و اگر عادت ندارد تا ده روز نفاس، و بقيّه استحاضه است.

مسأله 493 :

زنى که عادت او در حيض کمتر از ده روز است، اگر بيشتر از روزهاى عادتش خون نفاس ببيند بايد به اندازه روزهاى عادت خود نفاس قرار دهد و بعد از آن، تا روز دهم بنابر احتياط واجب ترک عبادت کند، اگر خون از ده روز گذشت فقط به اندازه روزهاى عادتش نفاس است و بقيّه استحاضه و عباداتى را که در اين چند روز ترک کرده، بايد قضا کند.

مسأله 494 :

بسيارى از زنان بعد از وضع حمل يک ماه يا بيشتر خون مى بينند، چنين زنانى اگر درحيض عادت دارند بايد به تعداد روزهاى عادتشان نفاس قرار دهند بعد از آن تا ده روز حکم استحاضه دارد، بعد از گذشتن ده روز اگر همزمان با ايّام عادت حيضش باشد بايد مطابق احکام حائض عمل کند (خواه نشانه هاى خون حيض را داشته باشد يا نه) و اگر همزمان با ايّام عادتش نباشد حکم استحاضه دارد، مگر اين که خون داراى نشانه هاى حيض باشد.

مسأله 495 :

زنانى که تا يک ماه يا بيشتر بعد از وضع حمل خون مى بينند، اگر عادت ماهيانه ندارند ده روز اوّل نفاس است و ده روز دوم استحاضه و بعد از آن اگر نشانه هاى حيض را داشته باشد، حيض وگرنه آن هم استحاضه است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

احکام نفاس

Powered by TayaCMS