آنچه برای روزه دار مکروه است (آیت الله حسین نوری همدانی)

آنچه برای روزه دار مکروه است (آیت الله حسین نوری همدانی)

آنچه براي روزه دار مکروه است

مسأله 1654 :

چند چيز براي روزه دار مکروه است و از آن جمله است . دوا ريختن به چشم و سرمه کشيدن در صورتي که مزه يا بوي آن به حلق نرسد ، انجام دادن هر کاري که مانند خون گرفتن و حمام رفتن باعث ضعف مي شود جايز نيست ، بو کردن گياه هاي معطر ، نشستن زن در آب ، استعمال شياف، تر کردن لباسي که در بدن است ، کشيدن دندان و هر کاري که به واسطة آن از دهان خون بيايد ، مسواک کردن به چوب تر ، و نيز مکروه است انسان بدون قصد بيرون آمدن مني زن خود را ببوسد ، يا کاري کند که شهوت خود را به حرکت آورد . و اگر به قصد بيرون آمدن مني باشد ، روزة او باطل مي شود .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS