شرایط مالی که آن را اجاره می دهند (آیت الله حسین وحید خراسانی)

شرایط مالی که آن را اجاره می دهند (آیت الله حسین وحید خراسانی)

مالى را که اجاره مى دهند چند شرط دارد :

( اول ) آن که معين باشد ، پس اگر بگويد يکى از خانه هاى خود را به تو اجاره دادم درست نيست .

( دوم ) آن که مستأجر آن را ببيند ، يا کسى که آن را اجاره مى دهد طورى خصوصيات آن را بگويد که کاملا معلوم باشد .

( سوم ) آن که تحويل دادن آن ممکن باشد ، پس اجاره دادن اسبى که فرار کرده باطل است ، مگر اين که مستأجر تمکن از تسلط بر آن داشته باشد .

( چهارم ) آن که استفاده ء از آن مال به اتلاف و از بين بردنش نباشد ، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر - که انتفاع از آنها به غير اتلافشان نباشد - باطل است .

( پنجم ) آن که استفاده اى که مال را براى آن اجاره داده اند ممکن باشد ، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى که آب باران کفايت آن را نکند و از آب ديگرى هم مشروب نشود ، باطل است .

( ششم ) آن که چيزى را که اجاره مى دهد مال خود او باشد ، و اگر مال ديگرى را اجاره دهد ، در صورتى نافذ است که صاحبش اجازه کند .

مسأله 2213 :

اجاره دادن درخت براى آن که از ميوه اش استفاده کنند در صورتى که ميوه اش فعلا موجود نباشد اشکال ندارد ، و همچنين است اجاره دادن حيوان براى شيرش .

مسأله 2214 :

زن مى تواند براى آن که از شيرش استفاده کنند اجير شود ، و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد ، ولى اگر به واسطهء شير دادن حق شوهر از بين برود ، بدون اجازه ء او نمى تواند اجير شود . شرايط استفاده اى که مال را براى آن اجاره مى دهند م

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS