شرایط استفاده ی مالی که اجاره می دهند (امام خمینی (ره))

شرایط استفاده ی مالی که اجاره می دهند (امام خمینی (ره))

شرايط استفاده‌اى که مال را براى آن اجاره مى‌دهند

مساله 2187 :

استفاده‌اى که مال را براى آن اجاره مى‌دهند چهار شرط دارد: اول: آنکه حلال باشد، بنابر اين اجاره دادن دکان براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و کرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است. دوم: پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد. سوم: اگر چيزى را که اجاره مى‌دهند چند استفاده دارد،استفاده‌اى را که مستاجر بايد از آن ببرد معين نمايد، مثلا اگر حيوانى را که سوارى مى‌دهد و بار مى‌برد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معين کنند که سوارى يا باربرى آن مال مستاجر است‌يا همه استفاده‌هاى آن. چهارم: مدت استفاده را معين نمايند و اگر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معين کنند، مثلا با خياط قرار بگذارندکه لباس معينى را بطور مخصوصى بدوزد کافى است.

مساله 2188 :

اگر ابتداى مدت اجاره را معين نکنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.

مساله 2189 :

اگر خانه‌اى را مثلا يک ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يک ماه بعداز خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، اگرچه موقعى که صيغه مى‌خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.

مساله 2190 :

اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده تومان است اجاره صحيح نيست.

مساله 2191 :

اگر به مستاجر بگويد خانه را يک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بقيه به همان قيمت، در ماه اول صحيح است. ولى اگر بگويد هر ماهى ده تومان، و اول و آخر آن را معين نکند، اجاره حتى براى ماه اول هم باطل است.

مساله 2192 :

خانه‌اى را که غريب و زوار در آن منزل مى‌کنند و معلوم نيست چقدر در آن مى‌مانند، اگر قرار بگذارند که مثلا شبى يک تومان بدهند و صاحب خانه راضى شود،استفاده از آن خانه اشکال ندارد، ولى چون مدت اجاره را معلوم نکرده‌اند اجاره صحيح نيست و صاحب خانه هر وقت بخواهد مى‌تواند آنان را بيرون کند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS