احکام روزه مسافر (آیت الله جعفر سبحانی)

احکام روزه مسافر (آیت الله جعفر سبحانی)

احکام روزه مسافر

مسأله 1367 :

مسافرى که بايد نمازهاى چهار رکعتى را در سفر دو رکعت بخواند، نبايد روزه بگيرد و مسافرى که نمازش را تمام مى خواند مثل کسى که شغلش مسافرت يا سفر او معصيت است، بايد در سفر روزه بگيرد.

مسأله 1368 :

مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد. ولى اگر براى فرار از روزه باشد، مکروه است.

مسأله 1369 :

اگر غير روزه رمضان، روزه معين ديگرى بر انسان واجب باشد، مثل اين که نذر کند روز معينى را روزه بگيرد نبايد در آن روز مسافرت کند و اگر در سفر باشد بايد قصد کند که ده روز در جائى بماند و آن روز را روزه بگيرد.

مسأله 1370 :

اگر نذر کند روزه بگيرد و روز آن را معين نکند، نمى تواند آن را در سفر به جا آورد. و اگر نذر کند روز معينى را در سفر روزه بگيرد، بايد در سفر به جا آورد و نيز اگر نذر کند روز معينى را چه مسافر باشد يا نباشد، روزه بگيرد بايد آن روز را اگرچه مسافر باشد، روزه بگيرد.

مسأله 1371 :

مسافر مى تواند براى خواستن حاجت سه روز ـ روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه ـ در مدينه طيّبه روزه مستحبى بگيرد.

مسأله 1372 :

کسى که نمى داند روزه مسافر باطل است اگر در سفر روزه بگيرد و در بين روز مسأله را بفهمد روزه اش باطل مى شود. و اگر تا مغرب نفهمد روزه اش صحيح است.

مسأله 1373 :

اگر فراموش کند که مسافر است، يا فراموش کند که روزه مسافر باطل مى باشد و در سفر روزه بگيرد روزه او باطل است.

مسأله 1374 :

اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نمايد، بايد روزه خود را تمام کند و اگر پيش از ظهر مسافرت کند، و پيش از ظهر به حد ترخّص برسد، يعنى به جائى برسد که ديوار شهر را نبيند و صداى اذان آن را نشنود، روزه او باطل مى شود و اگر پيش از آن روزه را باطل

صفحه 331

کند، کفّاره بر او واجب است. و هر گاه پيش از ظهر از شهر خود حرکت کند ولى بعد از ظهر به حد ترخص برسد، روزه او صحيح است.

مسأله 1375 :

اگر مسافر پيش از ظهر به وطنش برسد، يا به جائى برسد که مى خواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه کارى که روزه را باطل مى کند انجام نداده، بايد آن روز را روزه بگيرد و اگر انجام داده، روزه آن روز باطل است.

مسأله 1376 :

کسى که در روزه ماه رمضان از محل خود مسافرت مى کند و قبل از ظهر همان روز مراجعت مى کند چنانچه مفطرى انجام نداده باشد، حکمش حکم کسى است که مسافر بوده و قبل از ظهر به وطن مى رسد. اگر چيزى که روزه را باطل مى کند انجام نداده باشد نيّت روزه و امساک کند و روزه او صحيح است.

مسأله 1377 :

اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد، يا به جائى برسد که مى خواهد ده روز در آنجا بماند، نبايد آن روز را روزه بگيرد.

مسأله 1378 :

مسافر و کسى که از روزه گرفتن عذر دارد، مکروه است در روز ماه رمضان جماع نمايد و در خوردن و آشاميدن کاملاً خود را سير کند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

احکام روزه مسافر

Powered by TayaCMS