برای اثبات عدالت مرجع تقلید، خبردادن چند شخص عادل لازم است؟

برای اثبات عدالت مرجع تقلید، خبردادن چند شخص عادل لازم است؟

پاسخ

Powered by TayaCMS