اگر منبع چاهی از بین برود بدین معنا که پس از برداشتن مقداری آب، آب چاه به مقدار قبل خود نرسد، آیا حکم آب چاه را دارد؟

Powered by TayaCMS