اگر مایعی از شخصی خارج شود و شک کند که پس از ادرار، استبراء کرده است یا نه، آن مایع چه حکمی دارد؟

Powered by TayaCMS