اگر شخصی در اصل خروج ادرار و مدفوع از خود شک نماید چه وظیفه ای دارد؟

Powered by TayaCMS