اگر شخصی در اصل خروج ادرار و مدفوع از خود شک نماید چه وظیفه ای دارد؟

این موضوعات را نیز بررسی کنید:
Powered by TayaCMS