اگر شخصی اعتکاف مستحبی خود را باطل نماید، چه وظیفه ای دارد؟

اگر شخصی اعتکاف مستحبی خود را باطل نماید، چه وظیفه ای دارد؟

پاسخ

  • امام، خامنه ای، بهجت، فاضل، سیستانی، مکارم، صافی، شبیری و نوری: اگر بعد از تمام شدن روز دوم آن را باطل کند، قضای آن واجب می شود ولی اگر قبل از تمام شدن روز دوم آن را باطل کند، قضاء ندارد.[1]
  • خویی، تبریزی و وحید: اگر بعد از تمام شدن روز دوم آن را باطل کند، بنابر احتیاط واجب باید آن را قضا کند ولی اگر قبل از تمام شدن روز دوم آن را باطل کند، قضاء ندارد.[2]

منابع:

  1. امام: تحریرالوسیلة، ج 1، کتاب الصوم، خاتمة فی الاعتکاف، فصل فی احکام الاعتکاف، م 20؛ خامنهای: سایت، احکام اعتکاف، مبطلات و محرمات اعتکاف؛ بهجت: وسیلة النجاة، م 1210؛ فاضل، سیستانی، مکارم و نوری: العروة الوثقی، کتاب الاعتکاف، فصل فی احکام الاعتکاف، م 5؛صافی: هدایة العباد، ج 1، کتاب الصوم، م 1424؛ شبیری: استفتائات، اعتکاف، خروج از مسجد.
  2. خویی، تبریزی و وحید: منهاج الصالحین، کتاب الصوم، الخاتمة فی الاعتکاف، فصل فی احکام الاعتکاف، م 1082.
Powered by TayaCMS