متفرّقات

متفرّقات

متفرّقات

سوال 1 :

آيا تهران و شهر رى که نزديک به متّصل شدن هستند، يک شهر حساب مى‌شوند ؟

جواب :

اگر با هم متّصل هستند، حکم يک شهر را دارند .

سوال 2 :

آيا حرکت کرات آسمانى براى ساکنين آنها مسافرت به حساب مى‌آيد يا خير ؟ اگر براى آنها حرکت انتقالى رخ دهد، حکمشان چيست ؟

جواب :

عرفاً هر جا صدق مسافرت کند، حکم او را دارد، و با حرکت کرات مسافرت صدق نمى‌کند در غير اين صورت صدق سفر مشکل است .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

متفرّقات

No image

متفرّقات

استفاءسایر مراجع

No image

احکام نماز

پر بازدیدترین ها

No image

مظالم عباد

No image

هبه، هدیه و جایزه

No image

مصرف قربانى

No image

مسائل متفرقه

Powered by TayaCMS