سرقفلى

سرقفلى

سرقفلى

سوال :

دکانهاى که با پرداخت سرقفلى واقع در پاساژى بدون شرط ضمن العقد اجاره داده شده و مدت اجاره آنها تمام شده ، چنانچه اجرت المثل آنها بميزان اجرة دکانهاى مشاجر در همان مجموعه واقع است مطالبه شود آيا موافق موازين شرعى است يا خير ؟

جواب :

موافق موازين شرعى است .

سوال :

آيا زن از شوهر خود از سرقفلى مغازه ارث مى برد يا خير؟

جواب :

زن از سرقفلى ارث مى برد.

سوال :

آيا سرقفلي مغازه خمس دارد؟

جواب :

خمس دارد.

سوال :

در صورتي که سرقفلي مغازه مشمول خمس است، خمس سرقفلي را به قيمت زمان خريد آن بايد پرداخت با قيمت فعلي (موعد محاسبه خمس)؟

جواب :

به قيمت فعلي مگر اينکه با پولي خريداري شده باشد که سال بر آن گذشته است که در اينصورت همان قيمت خريد ملاک است.

سوال :

آيا افزايش ارزش سرقفلي مشمول خمس است وآيا افزايش قيمت هر سال بايد محاسبه گردد يا هنگام فروش؟

جواب :

افزايش قيمت آن خمس ندارد مگر هنگام فروش که جزو درآمد همان سال حساب مي شود.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

سرقفلى

No image

سرقفلى

No image

سرقفلى

No image

سرقفلى

پر بازدیدترین ها

No image

مظالم عباد

No image

هبه، هدیه و جایزه

No image

موانع رسیدن آب به پوست

No image

مصرف قربانى

Powered by TayaCMS