3. رقص

3. رقص

3. رقص

رقص زن و شوهر براى همديگر

سوال 1800 :

رقص زن براى زن و يا مرد براى مرد و زن براى شوهر خود، چه صورت دارد؟

جواب :

اشکال دارد.

رقص زن در حضور زنان و رقص مرد در حضور مردان

سوال 1801 :

رقصيدن زن در جايى که مرد نامحرم نيست، چه حکمى دارد؟ هم چنين رقص مرد براى مرد چه حکمى دارد؟

جواب :

رقصيدن زن در مجالس زنان و يا مرد در مجالس مردان اشکال دارد و احتياط واجب در ترک است.

عدم تفاوت بين انواع رقص

سوال 1802 :

آيا فرقى در رقص با آهنگ و بدون آهنگ و رقص در قسمتى از بدن و يا تمامى بدن وجود دارد؟

جواب :

خير.

آموزش رقص به ديگران

سوال 1803 :

رقصيدن و ياد دادن آن به ديگران؛ مرد به مرد يا زن به زن و يا زن به شوهر خود و دريافت جايزه و يا پول در قبال آن، چه صورتى دارد؟

جواب :

تمام موارد ذکر شده، اشکال دارد.

وظيفه مکلف درباره رقص زن در مقابل مرد نامحرم

سوال 1804 :

وظيفه ما در مجالسى ـ مثل جشن عقد و عروسى ـ که زن در مقابل مرد مى رقصد، چيست؟

جواب :

وظيفه شما نهى ازمنکر است و شرکت در چنين مجالسى حرام مى باشد.

شرکت در مجالس رقص

سوال 1805 :

آيا جايز است زن در ميان زنان برقصد؟ و اگر جايز نباشد، حکم نشستن زنان در تالارها و در چنين مجالسى چگونه است؟

جواب :

در صورتى که اگر جمع نشوند نمى خوانند و نمى رقصند؛ پس جمع شدنشان کمک بر اين عمل است و اگر اين عمل حرام است، کمک به آن هم، کمک بر گناه است.

رقص محلى و حکم شرکت در مراسم آن

سوال 1806 :

آيا رقص محلى در عروسى ها جايز است؟ شرکت در اين مجالس چه حکمى دارد؟

جواب :

چنان چه ذکر شد، رقصيدن زن در مجالس زنان و يا مرد در مجالس مردان اشکال دارد و احتياط واجب در ترک است. و شرکت در اين مجالس اگر سبب تشويق يا کمک به آن ها نباشد، حرام نيست.

رقص بدون آهنگ در مجالس زنانه

سوال 1807 :

آيا رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ و موسقى حرام است؟ و در صورتى که حرام باشد، آيا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است؟

جواب :

رقص در مجالس زنانه حتى بدون آهنگ هم اشکال دارد و احتياط واجب در ترک آن است و بودن در آن جا، اگر سبب تشويق يا کمک به آن ها نباشد، حرام نيست.

حکم رقص محرم براى محرم

سوال 1808 :

رقص محرم براى محرم چه صورتى دارد؟

جواب :

اشکال دارد.

راه هاى جلوگيرى از رقص در مراسم عروسى

سوال 1809 :

براى جلوگيرى از رقص و ترانه در مراسم عروسى چه بايد کرد؟

جواب :

با رعايت شرايط و مراتب نهى ازمنکر بايد از هر راه مشروع از چنين اعمالى جلوگيرى نمود.

رقص داماد در ميان زنان نامحرم

سوال 1810 :

رقصيدن داماد در مجلس زنان چه حکمى دارد؟

جواب :

حرام است.

رقص زن در بين خانواده ى خود

سوال 1811 :

رقص زن نزد برادر و خواهر و والدين خود، چه حکمى دارد؟

جواب :

اشکال دارد.

ارتکاب حرام به دليل نفهميدن علت آن

سوال 1812 :

آيا اگر دلايل عقلانى بعضى از احکام الهى براى کسى مشخص نشود (مانند دليل حرام بودن رقص زن براى زن، اگر هيچ حالتى بين طرفين به وجود نيايد) مى تواند با استناد به آن، عمل حرام و... را مرتکب شود؟

جواب :

عقل بشر از ادراک تمام مصالح و مفاسد احکام، قاصر و ناتوان است و لذا به اين عنوان نمى تواند مرتکب اعمال حرام گردد.

رقص بدون تأثير

سوال 1813 :

در رقص اگر تحت تأثير قرار نگيريم، چه حکمى دارد؟

جواب :

رقص حتى در صورت عدم تأثير بر فردى که مى رقصد نيز اشکال دارد.

ديدن فيلم رقص

سوال 1814 :

آيا ديدن فيلم رقص اشکال دارد؟

جواب :

اگر قصد ريبه و لذت باشد، اشکال دارد.

رقص در عروسى

سوال 1815 :

در موقع رقصيدن در عروسى، پول دادن و پول گرفتن چه حکمى دارد؟

جواب :

اشکال دارد.

رقص کودکان در عروسى

سوال 1816 :

رقص کودکانى که به سن بلوغ نرسيده اند، در مجالس عروسى چه حکمى دارد؟

جواب :

کودک قبل از سن بلوغ تکليفى ندارد اما بزرگ ترها نبايد مشوّق آن ها باشند.

Powered by TayaCMS