مهریه

مهریه

مهريه

نهايت حق امتناع زوجه از تمکين براى اخذ مهر

سوال 106 :

حقّ امتناع زوجه از تمکين براى گرفتن مهريه پيش از دخول، تا چه زمانى باقى است؟

جواب :

اگر زمان مشخصى در بين نبوده است، اين حق تا گرفتن تمام مهريه باقى است.

حق زن براى مطالبه مهريه قبل از دخول

سوال 107 :

در بحث طلاق غير مدخول ٌ‌بها آمده که مالک نصف مهريّه مى ‌باشد و در مدخولٌ بها آمده که مالک تمام مهريه است. سوال اين که آيا زن قبل از اجازه‌ى مواقعه، حقّ مطالبه ‌ى همه‌ ى مهريه را دارد يا نصف آن را؟

جواب :

حقّ مطالبه‌ ى همه‌ ى مهريّه را دارد.

تعيين مهريه بدون دخالت عروس و داماد

سوال 108 :

در برخى از مناطق رسم آن است که بزرگان فاميل دختر و پسر متکفّل تعيين مهريه مى ‌شوند، در صورتى که پسر قلبا رضايتى به آن‌چه آنان تعيين کرده‌ اند ندارد، آيا آن مهريه بر ذمه ‌ى او خواهد بود؟

جواب :

طيب خاطر و رضايت قلبى ميزان است، پس اگر در وقت عقد رضايت به آن ندهد و بعد از عقد هم راضى نشود، آن مهريه به ذمه ‌ى او نخواهد بود.

حالّ بودن و مؤجّل بودن مهر

سوال 109 :

در عرف معمول خواستگارى خانواده‌ ها، مهريّه را کسى حالاًّ خواستار نمى ‌باشد و مى ‌دانند اگر چنين تقاضايى بکنند، به جهت بالا بودن مهريّه، عملاً ازدواجى صورت نمى ‌گيرد و از طرفى براى آن زمانى را مشخّص نمى ‌کنند و در عقدنامه ‌ى ازدواج نوشته مى ‌شود مهريه عندالمطالبه پرداخت شود، آيا مهريّه حال است يا مؤجّل؟

جواب :

در هر دو مورد مذکور در سوال، مهريّه حالّ حساب مى ‌شود.

معسر بودن زوج و تقاضاى تمام مهر

سوال 110 :

در صورت حالّ بودن مهريه و ناتوانى زوج از پرداخت تمام آن به صورت نقدى، آيا زوجه مى ‌تواند مهريه را ـ به فرض اين که باکره است ـ به طور کامل درخواست کند؟

جواب :

زن تا پرداخت تمام مهريه حقّ مطالبه جهت تمکين دارد؛ هر چند مرد معسر، معذور است.

زمان مطالبه‌ ى نصف مهر

سوال 111 :

اگر زوجه غير مدخوله باشد، بلافاصله بعد از جارى شدن عقد، مى ‌تواند مطالبه‌ ى نصف مهريّه نمايد؟

جواب :

به تمام شدن عقد، زوجه مى ‌تواند تمام مهر را مطالبه کند، به شرط يسار زوج، مگر در صورتى که مؤجّل باشد؛ و اگر طلاق يا فوت يا فسخ ـ در موارد عنن ـ قبل از دخول، واقع شد، مهريّه تنصيف مى ‌شود، واللّه‌ العالم.

قسط ‌بندى مهريه و تمکين زن

سوال 112 :

اگر زوج معسر بود و به تکليف دادگاه ملزم به پرداخت مهريه به صورت قسطى شد، با توجّه به اين که امروزه مهريه‌ ها بالا است و پرداخت قسطى آن هم سال‌ها طول مى ‌کشد تا تمام شود، آيا با اين وجود با فرض باکره بودن و عدم مواقعه، زن حقّ دارد تا پايان قسط آخر تمکين نکند؟

جواب :

اگر تأجيل رافع حق مطالبه، به نحو شرعى محقق شد، با دريافت اوّلين قسط ـ حالّ اگر باشد ـ ديگر حقّ امتناع از مواقعه ندارد.

حق امتناع از تمکين براى زن

سوال 113 :

زنى با توجّه به اين که شوهر توان مالى جهت پرداخت مهريه ندارد، به عقد او درمى ‌آيد. آيا بعد از عقد مى ‌تواند تا وصول مهر از تمکين امتناع کند؟

جواب :

اگر مهر حالّ و غير مؤجّل باشد، حقّ امتناع دارد.

تخلّف از غير تمکين براى دريافت مهر

سوال 114 :

در صورت حالّ بودن مهر، زوجه غير مدخول بها حقّ دارد تا گرفتن مهريه تمکين نکند. امّا آيا حقّ دارد در غير تمکين، از زوج اطاعت نداشته باشد؛ مثلاً منزل خانواده‌ ى خود بماند و هر جا خواست برود هر کار خواست بکند؟ در اين صورت مى ‌تواند نفقه را مطالبه نمايد؟

جواب :

حقّ ندارد و اگر اطاعت در اين امور نکند، ناشزه مى ‌شود و حقّ نفقه ندارد.

آميزش از پشت و تقاضاى مهريه

سوال 115 :

اگر دختر و پسر در ايام عقد از پشت آميزش کرده باشند، آيا دختر حق دريافت کل مهريه را با عدم پذيرش تمکين از جلو دارد؟

جواب :

خير ندارد، اگر عمل او اسقاط حق بوده و اختيارى، و از روى اکراه نبوده است.

تعارض اظهارات زن و مرد در مهر و تمکين

سوال 116 :

اگر زن بگويد: اگر مهريه‌ام را بگيرم تمکين مى ‌کنم؛ ولى شوهر بگويد: در صورتى که مهريه را بگيرد نيز از تمکين خوددارى مى‌ کند، در چنين صورتى، اظهارات کدام يک بايد مبنا و ملاک عمل قرار گيرد؟

جواب :

در اين صورت بايد مهر را نزد شخص امينى قرار دهند تا پس از تمکين به زوجه بدهد.

رابطه طلاق با تقاضاى مهر

سوال 117 :

اگر زن قبل از تمکين، مهريه خود را طلب کند، ولى مرد قادر به پرداخت آن نباشد، آيا مى ‌تواند تقاضاى طلاق کند؟ در صورت جواز، آيا اين موضوع موجب سست شدن بنيان خانواده نمى ‌شود چون امروزه بسيارى از زنان به محض گرفتن مهريه، از شوهر خود جدا مى ‌شوند؟

جواب :

خير، امر طلاق به دست مرد است.

مراد از تمکين

سوال 118 :

در مواردى که مهريه حالّ باشد و زن مطالبه‌ ى آن را نمايد، مى ‌فرمايند که زوجه حقّ دارد تمکين نکند. آيا مراد از تمکين همان اجازه‌ ى نزديکى است يا خير؟

جواب :

بلى، خود را در معرض آن درآوردن است.

مهرالسنّة

سوال 119 :

مهرالسنّة که پانصد درهم مى ‌باشد، يک درهم آن معادل چند گرم مى‌ باشد؟

جواب :

درهم شرعى مراد است که هر درهم 6/12 نخود است و هر نخود تقريبا 2/ گرم است؛ پس هر درهم تقريبا 5/2 گرم است. و مهر السنه تقريبا يک و ربع کيلو نقره مسکوک است.

سوال 120 :

قرار دادن «مهر السنّه» به تنهايى به عنوان مهريه‌ ى يک زن در چه صورتى صحيح است؟

جواب :

مطلقا صحيح است.

سوال 121 :

اگر زنى مهريه خود را مهرالسّنة قرار دهد، آيا معادل آن را طلب دارد يا مهرالمثل؟

جواب :

معادل مهرالسّنة را طلب دارد.

اختلاف در نزديکى و عدم آن

سوال 122 :

زوجين بعد از عقد ازدواج قصد جدايى از هم را دارند و زوجه مدّعى است به واسطه ‌ى نزديکى، مستحقّ کلّ مهريه است و زوج به جهت عدم نزديکى، زوجه را مستحقّ نصف مهريه مى ‌داند، در صورت اختلاف بين زوجين در عقد نکاح در اين که نزديکى صورت گرفته است يا خير، قول کدام يک مقدّم و معتبر است؟

جواب :

اگر براى حاکم استعلام حال ممکن نيست، قول زوج مقدّم است.

نشوز و حقّ مهر

سوال 123 :

هر گاه زنى به خانه‌ ى شوهر آمده و پس از مدّت کمى خانه‌ ى شوهر را بدون جهت و اجازه ‌ى شوهر ترک کند و به خانه‌ ى پدرش برود و ديگر حاضر به آمدن به خانه‌ ى شوهر نباشد و تقاضاى طلاق کند، آيا حقّى به مهريه دارد يا نه؟

جواب :

در غير طلاق خلع يا مبارات (مقدار بذل)، حقّ مهريه دارد.

بخشيدن مهر بعد از فوت شوهر

سوال 124 :

زنى مهريه ‌اى را که از شوهر طلب‌کار است و در ذمّه‌ ى او است؛ پس از فوت شوهر بخشيده، آيا اين بخشش، حکم ابراء را دارد يا هبه است؟

جواب :

ابراء است و شرايط بخشش را ندارد.

فوت يکى از زوجين

سوال 125 :

هر گاه يکى از زوجين قبل از دخول فوت کند، آيا تمام مهر را بايد به زن داد يا نصف مى ‌شود؟

جواب :

مهر نصف مى ‌شود.

خودکشى زن و مسأله‌ ى مهر

سوال 126 :

هرگاه زن بعد از عقد و قبل از دخول خودکشى کند، آيا تمام مهر را مى ‌برد يا نصف را؟

جواب :

بنابر اقوى مهر نصف مى ‌شود.

ارش از بين بردن بکارت

سوال 127 :

شخصى با دختر باکره ‌اى زنا کرده و با رضايت دختر ازاله‌ ى بکارت نموده که مهر در اين صورت ثابت نيست، آيا ارش ازاله‌ ى بکارت ثابت است يا نه؟

جواب :

در اين تأمّل است، پس احتياط در مصالحه است.

اعتبار قيمت طلا در مهر

سوال 128 :

در سند ازدواج، مهريه را يک صد سکّه بهار آزادى به قيمت چهارصد هزار تومان قرار داده ‌اند، اکنون که 15 سال از آن تاريخ مى ‌گذرد و قيمت طلا چند برابر شده، ميزان طلاست يا پول رايج آن موقع؟

جواب :

ظاهرا طلا ميزان است.

قرار دادن سفر حجّ يا عمره به عنوان مهر

سوال 129 :

آيا قرار دادن سفر حجّ تمتّع يا حجّ عمره به عنوان مهريّه جايز است يا نه؟

جواب :

مانع ندارد و بهتر است قيمت آن هم تعيين شود.

مهريه‌ ى يک جلد کلام ‌اللّه‌ مجيد

سوال 130 :

اگر مهريه ‌ى زن يک جلد کلام‌ اللّه‌ مجيد باشد، آيا هنگام طلاق همان را بايد به زن داد؟

جواب :

بله، زايد بر آن واجب نيست.

طىّ مدارج علمى به عنوان صداق

سوال 131 :

آيا جايز است صداق را طىّ نمودن مدارج علمى مشخص نمود؟

جواب :

هر عملِ مشروع متموّل، جايز است صداق قرار داده شود.

رابطه بکارت و مهريه

سوال 132 :

خانمى که شوهرى اختيار نکرده است، ولى قبلاً ازاله‌ ى بکارت شده است، باکره محسوب مى ‌گردد؟ چنان‌چه وى به عقد مردى درآيد و قبل از نزديکى شوهر، طلاق بگيرد آيا مشمول مهريّه مى ‌باشد يا خير؟ به چه نسبتى از مهريه؟

جواب :

مهريه در طلاق قبل از دخول نصف است و اختيار طلاق با مرد است و بکارت و عدم آن در اين مورد دخالت ندارد.

طلب مهريّه از پدر شوهر

سوال 133 :

همسر پسرى در يکى از ملک‌ه اى پدر، مهريه دارد. آيا با عدم يقين به عقل پدر، وظيفه‌ ى فرزندان پدر چيست؟

جواب :

همسر حقّ دريافت مهر خود را دارد و با فرض اين که شعور پدر، هر چند به حکم استصحاب برقرار نباشد، بايد با نظر حاکم شرع تحويل دهند.

تعهّد به پرداخت مهر توسّط پدر شوهر

سوال 134 :

اگر پدر شوهر مهريه‌ ى عروس را قبول کند، آيا پرداخت مهر بر او واجب مى ‌شود و يا بر عهده ‌ى شوهر است و اگر بميرد، مهريه ساقط مى ‌شود يا از مال او بايد بدهند يا به عهده ‌ى شوهر انتقال پيدا مى ‌کند؟

جواب :

مهريه بر عهده‌ ى شوهر است و مجرّد وعده ـ که در ضمن عقدى نباشد ـ الزام ‌آور نيست، به خلاف اين که هنگام عقد، پدر شوهر مهريه را ضامن شود که دينِ بر عهده اوست که در اين صورت اگر وفات کند، از عهده‌ ى شوهر ساقط است.

مهريه ‌هايى که در اثر زمان کم‌ارزش شده

سوال 135 :

مهريه‌ هايى که مثلاً 40 سال قبل هزار تومان بوده، آيا اکنون همان مقدار بر عهده‌ ى زوج است يا اين که بايد مقدار قدرت خريد هزار تومان در 40 سال قبل به عنوان مهريه محاسبه شود؟

جواب :

احتياطا بر ارزش پول در آن زمان مصالحه کنند.

مهريه قرار دادن ختم قرآن براى سلامتى امام زمان ـ عجّل ‌اللّه ‌تعالى ‌فرجه ‌الشّريف ـ

سوال 136 :

آيا زوجه مى ‌تواند مهريّه‌ اش را يک سال ختم قرآن توسط همسرش براى سلامتى آقا امام زمان ـ عجّل ‌اللّه‌ تعالى ‌فرجه‌ الشّريف ـ قرار دهد؟

جواب :

اشکال ندارد.

حق زياد کردن مهريه پس از عقد

سوال 137 :

پس از تعيين مهريّه در عقد ازدواج و اجراى صيغه، آيا زوجه حقّ ازدياد مهريّه را دارد؟

جواب :

ديگر زوجه حقّ زياد کردن مهريّه را ندارد. اما اگر شوهر خودش از باب هبه چيزى به او بذل کند، مانعى ندارد.

نحوه تعيين ميزان مهرالمثل

سوال 138 :

نحوه تعيين مقدار مهرالمثل را در مواردى که بايد مهرالمثل پرداخت شود، بيان فرماييد.

جواب :

اگر طرفين بر مبلغى مصالحه کنند، مهرالمثل همان است وگرنه از اهل آن سوال مى ‌کنند و در صورت اختلاف، حدّ وسط را مى ‌گيرند.

مهريه زن بهايى

سوال 139 :

مسلمانى با زن بهايى از روى جهل به مسأله ازدواج و وطى به شبهه کرده است. آيا مهريه زن به عهده مسلمان است؟

جواب :

واجب نيست چيزى به او بدهد.

شرط عدم مطالبه مهريه

سوال 140 :

آيا مرد ضمن عقد مى‌ تواند شرط کند که زن تا مدتى حق مطالبه‌ ى مهر را نداشته باشد؟

جواب :

بله، مى ‌تواند مهر مؤجّل قرار دهد.

عدم لزوم گفتن عنوان در پرداخت مهر

سوال 141 :

مرد اگر قصد دادن مهريه زن را دارد، اطلاع دادن به زن لازم است به اين که اين را به عنوان مهر به تو مى ‌دهم؟

جواب :

با تسليم مهر چه عين باشد چه دين، ذمّه‌ ى زوج فارغ مى‌شود و از عهده خارج مى ‌گردد، مگر در فرض غرر.

تبانى بر مهر و کمتر نوشتن در مهرنامه

سوال 142 :

به دخترى گفتند مهريه‌ ى شما فلان مقدار است؛ ولى در عقدنامه کمتر از آن مبلغ نوشته و صيغه را بر آن مبلغ کمتر جارى کردند. آيا اين صيغه (ازدواج دايمى) صحيح است؟

جواب :

ظاهرا صحّت آن، بر اجازه‌ ى دختر توقّف دارد.

تعيين مهر به دست کيست؟

سوال 143 :

آيا در تعيين مقدار مهريه توافق دختر و پسر شرط است؟ يا آن‌که والدين آن‌ها هم حقّ اعمال نظر دارند؟

جواب :

هر کدام از دختر و پسر بر خودش ولايت دارد، امر مهر هم به خود او مربوط است.

ضرورت مهريه در عقد

سوال 144 :

آيا قرار دادن مهريه جزو شرايط ازدواج است يا اين که با رضايت زن، مى ‌شود بدون مهريه ازدواج صورت بگيرد؟

جواب :

در عقد موقت شرط صحت است، ولى در دايم اگر مهريه ذکر نشود، به مهرالمثل منتقل مى ‌شود.

مهريه غير مادى

سوال 145 :

آيا مى ‌توان امور غير مادى و معنوى را به عنوان مهريه‌ ى زن قرار داد؟

جواب :

هر چه ماليت دارد مى ‌تواند مهريه قرار گيرد، مثل تعليم قرآن و امثال آن.

طلب نمودن مهريه ‌اى که بيش از حد مرسوم باشد

سوال 146 :

دخترى مهريه خود را (که بيش از حد مرسوم است)، بر اثر اختلافى که پيش آمده از شوهر طلب کرده و مى ‌گويد: با تو حرف نمى ‌زنم تا حق مرا ادا کنى. مرد در چنين مواردى چه کند؟

جواب :

مرد تا حدّ قدرت، وظيفه ‌ى بر ادا دارد.

پرداخت مهريه بدون گرفتن شاهد

سوال 147 :

آيا هنگام دادن مهريه به زن، گرفتن شاهد لازم است؟ اگر مردى بدون گرفتن شاهد، مهريه همسرش را بدهد و زن بعد از مدتى، گرفتن مهريه را انکار کند، تکليف مرد چه مى ‌باشد؟

جواب :

شاهد گرفتن لازم نيست، بله براى رفع اختلاف در آينده خوب است و در صورت اختلاف، قول منکر مقدّم است.

زمان درخواست مهريه از شوهر

سوال 148 :

آيا زوجه مى ‌تواند هر وقت که بخواهد مهريه خود را از شوهرش مطالبه کند؟

جواب :

اگر مهريه حالّ باشد، با استطاعت زوج، زوجه حق مطالبه دارد.

عدم قدرت پرداخت مهريه

سوال 149 :

اگر مرد مهريه‌ اى را قرار دهد که الآن قدرت پرداخت آن را ندارد، اين کلاه‌بردارى و تضييع حقوق زن نيست؟

جواب :

خير، با فرض معلوم بودن حال او و عدم تدليس و احتمال ابراى زن در آينده، کلاه‌بردارى صدق نمى‌کند.

مهريه‌اى که وجود خارجى ندارد

سوال 150 :

اگر مهريه دو دانگ خانه قرار داده شود که الآن وجود خارجى ندارد، آيا مهريه صحيح است؟

جواب :

در خانه مانعى ندارد و محمول بر وسط است بين اعلى و ادنى بنابر احوط.

عدم مطالبه مهريه از سوى زن

سوال 151 :

آيا در صورت عدم مطالبه از طرف زن، مرد بايد مهريه او را پرداخت کند؟

جواب :

لزومى ندارد، ولى دين بر عهده مرد است.

مطالبه‌ ى عين مهريه

سوال 152 :

آيا زن مى ‌تواند عين همان چيزى را که در مهريه قرار داده شده مطالبه نمايد؟

جواب :

بله.

وارثان مهريه ميّت

سوال 153 :

مهريه ميّت به چه کسانى مى ‌رسد؟

جواب :

حکم ساير ترکه‌ ى او را دارد که پس از تجهيز و دين و وصيّت، به وارثان اموال ديگر او مى ‌رسد.

پرداخت مهريه از اصل مال ميّت

سوال 154 :

در صورت فوت مرد، آيا مهريه زن از اصل مال ميّت پرداخت مى ‌شود؟

جواب :

بله، مثل ساير ديون.

عدم پرداخت مهريه زن

سوال 155 :

آيا نپرداختن مهريه زن در صورت مطالبه گناه است؟

جواب :

با وجود قدرت و استطاعت اگر حالّ بوده است، مرد مکلف به ادا است.

حداکثر مهريه پيشنهادى

سوال 156 :

حداکثر مهريه ‌اى که يک دختر مى ‌تواند پيشنهاد کند چه مقدار است؟

جواب :

شرعا مقدار معينى ندارد؛ ولى مستحب، عدم تجاوز از مهرالسنّه است ـ که پانصد درهم مى ‌باشد ـ و يا آن که بيشتر از مقدار مهرالسنّه مکروه است.

مهريه دختر زناکار

سوال 157 :

بکارت دخترى در اثر زنا زايل مى ‌شود، اين دختر مستحق چه نوع مهريه ‌اى مى ‌باشد؟

جواب :

اگر دختر هم به زنا راضى بوده، مهريه ‌اى ندارد و در استحقاق ارش بکارت، تأمّل است و احوط مصالحه است.

فوت مرد قبل از نزديکى

سوال 158 :

اگر قبل از نزديکى، زوج يا زوجه فوت کند، تکليف مهريه‌ ى زن چه مى ‌باشد؟

جواب :

در صورت فوت زن يا مرد قبل از دخول، بنابر اقوى، مهر نصف مى ‌شود.

اختلاف زوجين در مقدار مهريه

سوال 159 :

اگر زوجين در مقدار مهريه اختلاف داشته باشند و بيّنه ‌اى نيز در کار نباشد، ملاک عمل چه مى ‌باشد؟

جواب :

ملاک بر اقلّ (کمتر) است که قدر متيقّن است.

نحوه‌ى احتساب مهريه بعد از مرگ

سوال 160 :

شخصى حدود 30 سال قبل با زنى ازدواج نموده و از اين ازدواج فرزندى به عمل نيامده است. زن حدود چند ماه قبل از شوهرش فوت کرده است. مهريه آن زن مبلغ پنج‌هزار تومان پول رايج ايران بوده و شوهر مبلغ يادشده را در زمان حيات به زنش پرداخت ننموده است و بعد از فوت زن، شوهرش هم از دنيا رفته، در حالى که ورّاثِ طبقه اوّل و دوّم ندارد و ارثيّه به دست طبقه سوّم رسيده است. مادر آن زن مهريّه و ماليّه دخترش را از ورّاث دامادش مطالبه نموده است. ورّاث آن مرد متوفّى بايد ماليّه و مهريّه آن زن را چگونه به مادر آن زن متوفّى پرداخت نمايند؟ (در حالى ‌که شوهر هم وارث زن خودش مى‌ باشد). آيا مهريه، به همان مقدار ياد شده محاسبه مى ‌شود يا طبق نرخ روز؟

جواب :

نسبت به مهريه، بر ارزش اين پول در آن زمان مصالحه کنند، بنابر احوط و سپس از جميع اموال زن که ـ مهريه هم جزو آن‌ها است ـ نصف آن را به مادرش مى ‌دهند، که تنها وارث اوست و نصف ديگر سهم شوهرش مى ‌شود که به ورثه‌ ى او مى ‌رسد.

باردارى از طريق انزال

سوال 161 :

مردى ازدواج کرده؛ ولى هنوز دخول نکرده است، امّا زن از طريق انزال در محلّ، باردار شده است. وضعيت مهر بعد از طلاق چگونه خواهد بود؟

جواب :

اگر التقاى ختانين نشده، زن همان نصف مهر را طلب‌کار است.

سوال 162 :

اگر مردى با دختر نامحرمى همبستر شود و انزال شود و فرزندى منعقد گردد، بى‌آن که دخول صورت گرفته باشد، حکم فرزند و زوال بکارت که بر اثر تولّد فرزند حاصل مى ‌شود چيست؟

جواب :

احکام ولد زنا را ندارد، هر چند به فعل حرام منعقد شده است و اگر راجع به زوال بکارت مصالحه شود خوب است.

تعدّد مهرالمثل

سوال 163 :

چند نفر به زنى به اجبار تجاوز کرده ‌اند.

1) آيا هر کدام بايد جداگانه يک مهرالمثل بپردازند يا همه يک مهرالمثل مى ‌دهند؟

جواب :

هر کدام بايد يک مهر المثل بپردازند.

2) هرگاه تجاوز از يک نفر مکرّر واقع شود، آيا مهرالمثل نيز تکرار مى ‌شود؟

جواب :

مکرّر است.

مبناى مهرالسنّة

سوال 164 :

چون درهم سکّه ‌دار در اين زمان وجود ندارد، آيا مبناى مهرالسنة نرخ نقره‌ى عمومى مى ‌باشد؟

جواب :

به نيّت رجا، طبق وزن نقره ‌ى مسکوک محاسبه شود.

پرداخت مهر در باکره و غير باکره

سوال 165 :

آيا بين باکره و زنان ديگر در اين مورد که دخول باعث مهر کامل و عدم دخول باعث تنصيف مهريه مى ‌شود، فرقى هست؟

جواب :

فرقى نيست.

فوت شوهر بى ‌بضاعت و مسأله‌ ى مهر

سوال 166 :

شوهر خانمى فوت کرده و هيچ‌گونه اموال منقول و غير منقول از خود باقى نگذاشته است. همسر ايشان از پدر متوفّى ادّعاى مهريّه مى ‌نمايد. آيا پدر متوفّى بدون اين که تعهّدى براى مهريّه‌ ى همسر فرزندش داشته باشد، ضمانى براى مهريّه‌ ى فرزندش دارد؟

جواب :

در فرض سوال، پدرشوهر ضامن نيست، واللّه‌ العالم.

هفت هزار تومان طلا معادل با سى مثقال

سوال 167 :

شوهر خانمى فوت کرده و طبق قباله مهريه زن هفت هزار تومان ـ که معادل با سى مثقال طلاى نساخته است ـ مى ‌باشد. ورثه‌ى آن مرحوم آيا بايد سى مثقال طلا را پرداخت نمايند يا هفت هزار تومان را؟ با توجّه به اين که در وصيّت‌نامه ‌ى زوج از اين موضوع هيچ گونه ذکرى به ميان نيامده است.

جواب :

آن چه که در قباله‌ى نکاح نوشته شده است، در ذمّه‌ ى متوفّى باقى است و بايد ورثه پرداخت نمايند و لازم نيست در وصيّت‌نامه ذکر نمايد، ضمن آن که هفت هزار تومان، معادل سى مثقال طلاى نساخته است، يعنى فعلاً سى مثقال طلا را پرداخت کنند.

مهرالمثل در فرض زنا

سوال 168 :

1) آيا زناى به عنف با دختر باکره، در دو فرض بلوغ و عدم بلوغ موجب ضمان مهرالمثل مى ‌شود؟

جواب :

بلى.

2) در صورتى که شخصى با وعده دروغين ازدواج، با دختر باکره‌ اى زنا کند (با توجه به مجبور نبودن دختر) آيا زانى ضامن مهرالمثل است؟

جواب :

خير و در ضمان ارش البکاره تأمّل است و احوط مصالحه است.

مهريه و فرزندان زنان بدکاره

سوال 169 :

آيا دختران و زنانى که ارتباط نامشروع دارند، مستحق مهريه هستند؟ فرزندانى که در اين بين متولد مى ‌شوند، به چه کسى منتسب مى ‌باشند چون به علت کثرت ارتباطات، تشخيص اين مطلب دشوار مى ‌باشد؟

جواب :

زانيه ‌ها مستحق مهريه نيستند و فرزندان هم لحوق شرعى به زانى يا زانيه ندارند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

مهریه

No image

مهریه

No image

مهریه

No image

مهـریه

No image

مهریه

No image

مهریه

No image

مهریه

پر بازدیدترین ها

No image

موانع رسیدن آب به پوست

No image

خمس مغازه ‌ها

No image

نماز قضاى پدر و مادر

No image

احکام غسل جنابت

Powered by TayaCMS