حقوق همسر

حقوق همسر

حقوق همسر

سوال :

آيا مرد مى تواند بدون داشتن دليل مانع از اشتغال همسر خويش گردد؟

جواب :

اگر قبل از ازدواج زن طبق قرارداد شرعى استخدام شده ويا در هنگام ازدواج شرط کرده دراين جهت آزاد باشد شوهر نمى تواند اورا منع نمايد ، در غير اينصورت مي تواند.

سوال :

در يک زندگى مشترک چه چيزهايى مهم است ؟

جواب :

رعايت حقوق شرعى يکديگر و گذشت از اشتباهات طرف و سعى در اين که کانون خانواده پر از محبت و گذشت باشد .

سوال :

خواهشمند است توضيح دهيد که آيا اجازه شوهر براي کار کردن زن لازم است يا خير ؟

جواب :

اگر قبل از ازدواج قرار داد کارمندي بسته باشد يا با شوهر شرط کرده باشد که کار کردن مجاز باشد شوهر نمي تواند مانع شود در غير اينصورت براي برون رفتن از خانه نياز به اجازه شوهر دارد و اما اگر کار در خانه انجام دهد و با حقوق شوهر منافات نداشته باشد نمي تواند مانع شود .

سوال :

آيا زن ميتواند براي کسب علم بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود ؟

جواب :

براي کسب علم اجازه شوهر لازم نيست ولي بيرون رفتن از خانه رضايت او لازم است و در منزل هم ميشود تحصيل علم کرد.

سوال :

آيا زن مي تواند بدون اجازه شوهر به خانه والدين براي ديدار برود ؟

جواب :

جائز نيست مگر در حد صله رحم واجب .

سوال :

اطاعت امر شوهر تا چه اندازه اي است ؟حد آن ذکر شود ؟

جواب :

اطاعت شوهر فقط در استمتاعات و در بيرون رفتن از خانه واجب است .

سوال :

اطاعت زن از شوهر در چه مواردي واجب است؟

جواب :

تمکين خود براي شوهر واجب است وخارج شدن زن از منزل با اجازه شوهر باشد.

سوال :

آيا زن مي تواند در قبال کار در منزل پول دريافت کند؟

جواب :

مي تواند.

سوال :

خواهشمند است توضيح دهيد که آيا اجازه شوهر براي کار کردن زن لازم است يا خير ؟

جواب :

اگر قبل از ازدواج قرار داد کارمندي بسته باشد يا با شوهر شرط کرده باشد که کار کردن مجاز باشد شوهر نمي تواند مانع شود در غير اينصورت براي بيرون رفتن از خانه نياز به اجازه شوهر دارد واما اگر کار در خانه انجام دهد وبا حقوق شوهر منافات نداشته باشد نمي تواند مانع شود .

سوال :

اگر زن به رعايت حجاب مصمم است ولي در اثر بي احتياطي وحواس پرتي گاهي اوقات موي از پوشش بيرون مي زند ، آيا شوهر وظيفه تذکر دارد ؟ اگر آري آيا حق دارد در صورت تکرار همراه تذکر دادن با عصبانيت برخورد کند ؟

جواب :

مي تواتند تذکر بدهد وموردي براي عصبانيت نيست .

سوال :

هر زنى برعهده شوهرش حقوقى دارد که بايد آنها را ادا کند پس اگر شوهرى از انجام آنها سر باز زد آيا زن مى تواند مانع همبستر شدن وى شود؟

جواب :

زن چنان حقى را ندارد اما اگر پند و هشدار براى مرد مفيد واقع نشود زن به حکم حاکم شرع رجوع مى کند و از او تعيين و تکليف مى خواهد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

استفاءسایر مراجع

No image

احکام واجب النفقه

جدیدترین ها در این موضوع

No image

حیوانات

No image

حج نیابت

No image

حریم

No image

حق چاپ

No image

حواله

پر بازدیدترین ها

No image

حج

No image

حضانت

No image

حلق و تقصیر (حج)

No image

حواله

No image

حق چاپ

Powered by TayaCMS