غسل مس میت

غسل مس میت

غسل مس ميت

لمس استخوان مرده

سوال 1291 :

من دانشجوى پزشکى هستم. من بايد هر روز استخوان انسانهاى مرده را لمس کنم. من مى‌دانم که مس بدن ميت غسل مس ميت دارد لکن آيا مس استخوان بدون گوشت به تنهايى هم غسل مس ميت دارد؟

جواب :

مس استخوان مرده‌‌اى که غسل داده نشده موجب غسل مس ميت است.

مس ميت با دستکش

سوال 1292 :

آيا لمس بدن ميّت با دستکش موجب غسل مسّ ميّت مى‌گردد؟

جواب :

تماس با دستکش موجب غسل مس ميت نيست.

غسل مس ميّت بجهت مس زوايد مرده مثل عرق يا خون و...

سوال 1293 :

آيا مس زوايد باقيمانده از مرده مانند عرق، خون و... موجب غسل مى‌شود؟

جواب :

صِرف مسّ عرق و خون ميّت در صورتى که همراه با مسّ بدن او نباشد موجب غسل نمى‌شود و عرق ميّت اگر قبل از غسل دادن ميّت باشد، ‌محکوم به نجاست است.

وجوب غسل مس ميّت بر مادرى که جنينش داراى روح نبوده

سوال 1294 :

اگر جنين مادر قبل از اينکه روح در آن دميده شود سقط گردد آيا باز هم غسل مسّ ميت بر مادر واجب است؟

جواب :

اگر چهار ماه او تمام شده، مسّ آن، غسل مسّ ميّت دارد ولى اگر کمتر از آن است، غسل مسّ ميّت واجب نيست گرچه احتياط مستحب ‌است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

غسل مس میت

No image

غسل مس میت

استفاءسایر مراجع

No image

احکام میّت‌

جدیدترین ها در این موضوع

No image

احکام محتضر

No image

لمس میت

No image

غسل میت

No image

غسل مس میت

No image

کفن و دفن میت

پر بازدیدترین ها

No image

ربا

No image

نماز جماعت

No image

شطرنج و بیلیارد

Powered by TayaCMS