بقاء بر تقلید از میّت

بقاء بر تقلید از میّت

بقاء بر تقليد از ميّت

سوال 1 :

به فتواى حضرت امام رضايت از کسى که غيبت او را کرده‌ ايم لازم نيست و لو آنکه به او دسترسى داشته باشيم حال در اين مسئله کسى که بقاء بر تقليد را جايز مى‌داند آيا مى‌توان تا آخر عمر بر او باقى ماند يا خير ؟

جواب :

در صورتى که مرجع، قائل به جواز بقاء تا آخر عمر مقلّد به همين فتوا باقى باشد و مقلّد رجوع به ديگرى هم نکرده باشد مى‌تواند در مسئله فوق الذکر عمل نمايد .

سوال 2 :

شخصى که به مرجع حىّ رجوع کرده بعد از مدتى مرجع مرجوع فوت کرد، آيا بايد دوباره به حىّ ديگرى رجوع کند يا اين که به فتواى مرجع اوّلى و دوّمى مى‌تواند عمل کند ؟

جواب :

به نظر ما بايد به احوط قولين عمل گردد .

سوال 3 :

آيا در مسئله بقاء بر تقليد مجتهد ميّت مى‌توان در مسائلى که انسان به آنها عمل ننموده از ميّت تقليد کرد ؟

جواب :

جواز بقاء، فقط در مسائلى است که در زمان حيات مجتهد به آنها عمل شده است .

سوال 4 :

آيا در فرض اعلميّت مجتهد ميّت نسبت به مجتهدين حىّ تقليد از ميّت واجب است، در فرض تساوى ميّت و حىّ وظيفه چيست ؟

جواب :

بقاء جايز است و اگر مساوى باشند، احتياط در رجوع به حىّ است .

سوال 5 :

آيا بقاء بر ميّت جايز است ؟

جواب :

با تقليد از مجتهد حىّ در مسئله بقاء بر تقليد به نظر ما فقط در مسائلى که عمل کرده مى‌تواند باقى باشد .

سوال 6 :

شخصى مقلّد حضرت امام )ره( بوده و پس از ارتحال ايشان، با تقليد از آيةالله اراکى )ره( در مسئله بقاء بر تقليد از مجتهد ميّت بر امام باقى مانده است در صورتى که اين شخص در زمان حيات آيةالله اراکى )ره( به جز مسئله بقاء بر تقليد از مجتهد ميّت در مسئله ديگرى از ايشان تقليد ننموده باشد، آيا مى‌تواند در حال حاضر در مسائل ديگر، نظير تمام بودن نماز شخص کثير السفر از آيةالله اراکى تقليد کند در صورتيکه بر اصل تقليد خود از امام )ره( نيز باقى باشد ؟

جواب :

در مسائل ديگر نمى‌تواند به مجتهد دوّم باقى باشد، چون در حال حيات مجتهد دوّم به آن مسائل عمل نکرده است .

سوال 7 :

شخصى پس از رسيدن به سنّ تکليف، در ميان دو مرجع تقليد )زيد و عمرو( زيد را اعلم تشخيص داده و از وى تقليد نموده ولى پس از فوت هر دو مرجع تقليد به اين نتيجه رسيده که تشخيص وى در آن زمان صحيح نبوده و عمرو اعلم بوده مستدعى است بفرمائيد با فرض وجوب تقليد از مجتهد ميّت اعلم تقليد از زيد واجب است يا تقليد از عمرو در صورتى که مقلّد در زمان حيات عمرو از او تقليد ننموده است ؟

جواب :

بايد رجوع به حىّ نمايد و براى او بقاء صحيح نيست زيرا نسبت به عمرو تقليد ابتدائى است و نسبت به زيد بقاء غير صحيح است .

سوال 8 :

اگر انسان بر تقليد ميّت باقى باشد در مسائل مستحدثه چگونه بايد عمل کند ؟

جواب :

بايد در مسائلى که فتواى مجتهد ميّت معلوم نيست، به مجتهد حىّ جايز التقليد رجوع کند .

سوال 9 :

شخصى بدون تقليد و اجازه از مجتهد حىّ تاکنون بر امام راحل )ره( يا يکى از مراجع ميّت باقى مانده است آيا در حال حاضر ميتواند با فتواى مراجع حىّ به تقليد خود از مجتهد ميّت ادامه دهد و وضعيت اعمال سابقش که بدون اجازه مجتهد حىّ از مجتهد ميّت تقليد کرده چگونه است ؟

جواب :

در صورتى که بقاء و عملش مطابق با فتواى مجتهد حىّ که بايد از او تقليد کند بوده، از لحاظ خصوصيات و حدود که اختلافى است اعمالش مقرون به صحّت است در غير اين صورت، صحّتش مشکل است .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

استفاءسایر مراجع

No image

احکام تقلید

پر بازدیدترین ها

No image

نماز جماعت

No image

موانع رسیدن آب به پوست

No image

نحوه محاسبه زکات

No image

مظالم عباد

Powered by TayaCMS