احکام وصیت و ارث

احکام وصیت و ارث

شخصی قسمتی از اراضی کشاورزی خود را وصیت به ثلث میکند و این اراضی پس از مدتی به علت عدم دسترسی به آب، از قابلیت بهره برداری زراعی خارج می شود. وصی به ناچار آن را با ملک دیگر زراعی که درآمد بیشتری دارد، با نظریه دو کارشناس رسمی دادگستری معاوضه میکند؛ تا بتواند به درستی به وصیت عمل کند. آیا این معاوضه صحیح است؟ آیا اداره اوقاف می تواند این معاوضه را بر هم بزند؟

١. اگر ظاهر وصیت یا عرف محل وصیت کننده این است که اصل زمین محفوظ بماند و در آمد آن، صرف امور خیریه شود، فروش زمین مزبور صحیح نیست.

٢. اگر مقصود وصیت کننده آن بود که زمین یادشده در راه خير صرف شود، فروش آن صحیح است

٣. اگر به وقف کردن زمین، وصیت نکرد و برای اداره اوقاف حق نظارت قرار نداد، ادارۂ یادشده حق دخالت ندارد.

۱۳۹۱/۱۱/۶

مردی در وصیت نامه خود زنی را به عنوان همسر دوم خود معرفی کرده و در مورد منزلی که همسر دومش در آن سکونت دارد چنین نوشته: «یک طبقه از سه طبقه منزلی که خانم... همسرم سکونت می نماید تا زمانی که در قید حیات باشند، اختیار آن خانه در دست اوست و بایستی یک طبقه آن را خود بنشینند و طبقات دیگر را اجاره دهد و امرار معاش نماید؛ در این مدت کسی حق ندارد ایشان را از آن خانه بیرون کند؛ یا خانه را بفروشد، و بعد از فوت ایشان ورثه حق تصرف خواهند داشت. بدانند اگر کسی تعرض به ایشان نماید و مزاحم گردد راضی نخواهم شد». اکنون وظیفه ورثه نسبت به وصیت میت چیست؟

لازم است مطابق وصیت وی عمل شود.

۸۴/۹/۱۵

۱. پدرم دو همسر داشته؛ از همسر اول دو پسر و سه دختر دارد و از همسر دوم چهار فرزند پسر و یک فرزند دختر دارد. حال اگر ارث و میراث و ملکی دارد چطور باید تقسیم گردد؟ در ضمن همسر اول فوت نموده، بعد با همسر دوم ازدواج نموده که در حیات میباشد. حق و حقوق همسران چطور خواهد بود؟ آیا ارث و میراثی به آنها تعلق خواهد گرفت یا نه؟

۲. پدرم زمینهای مسکونی داشته که حدود پنج الی شش هزار متر مربع می باشد که برادر دوم که از زن اول میباشد نصف برده و نصف دیگر را که برای ما چهار فرزند دیگر که از زن دوم هستیم می باشد. حال آن برادر مدعی است که باید از آن نصف هم به من بدهید. پدرم هم مدرکی دال بر اینکه شما نصف ببرید به ایشان نداد ماند، حال از حضرتعالی تقاضامندم که تکلیف ما را مشخص نمایید.

١. زن اول چون پیش از شوهر مرده است ارث نمی برد.

۲. زن دوم یک هشتم از تمام اموال منقول و نیز یک هشتم از قیمت ساختمان، درخت و محصول کشاورزی ارث می برد و از زمین، خواه زمین مزرعه و باغ و خواه زمین خانه و مغازه، و نیز از قیمت آن ارث نمی برد.

٣. پسر از زن اول و دوم، دو برابر دختر از زن اول و دوم ارث می برد.

۴. هیچ پسری حق ندارد بیش از سهم خود مالک شود.

۵. در صورتی که پسر در زمان حیات (پدر) زمین را آباد کرده باشد یا پدر در زمان حیات چیزی از زمین یا غير آن را به وی بخشیده باشد، در صورت اثبات چنین ادعایی، آن مقدار زائد را می تواند مالک شود.

۶. تمام جریان ارث بعد از ادای دین و عمل به وصیت پدر است، در صورتی که دین داشته یا وصیت کرده باشد.

۸۶/۸/۲۸

.. همان گونه که در آیه ده سوره مباركه نساء آمده است، چرا او پسر دو برابر دختر ارث میبرد؟

٢. دیگر آنکه در آیه ۳۳ سوره نساء آمده است: الرجال قوامون على النساء؟

چرا باید مرد سرپرست زن باشد و به بیان دیگر، چرا بین پسر و دختر تفاوت وجود دارد؟

مطالب مربوط به ارث زن و نیز جریان قوام بودن مرد در کتاب زن در آئینه جمال و جلال و همچنین در تفسیر تسنیم ذیل آیه ۳۴ سوره نساء ارائه شد. لطفا مراجعه فرمایید.

۸۶/۸/۲۸

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

استفاءسایر مراجع

No image

احکام میّت‌

No image

احکام وصیّت‌

پر بازدیدترین ها

No image

احکام وصیت و ارث

Powered by TayaCMS