آیا آبی که پس از قطع باران روی زمین جمع شده، حکم آب جاری را دارد؟

Powered by TayaCMS