آیا آبی که با پمپ و دلو از چاه استخراج کرده ایم حکم آب چاه را دارد؟

آیا آبی که با پمپ و دلو از چاه استخراج کرده ایم حکم آب چاه را دارد؟

پاسخ:

  • خویی، بهجت و فاضل: [1].تا زمانی که متصل به مادّه و آب چاه است، در حکم آب چاه است (خویی و فاضل: و اگر قطع شود در صورتی که آب موجود در مسیر پمپ به حدّ کرّ باشد، کرّ است).
  • تبریزی: [1]. در اینکه حکم آب چاه را داشته باشد تأمل است.

منابع:

  1. خویی: صراط النجاة، ج1، م 98؛ بهجت: استفتائات، ج1، س 163؛ فاضل: جامع المسائل، ج2، با استفاده از س 63.
  2. تبریزی: صراط النجاة، ج1، م 98.
Powered by TayaCMS